§ 5. - Warsztaty terapii zajęciowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2284 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 grudnia 2021 r.
§  5. 
1. 
Powiat zawiera z jednostką zamierzającą utworzyć warsztat umowę określającą warunki i wysokość dofinansowania kosztów utworzenia i działalności warsztatu ze środków Funduszu, zwaną dalej "umową".
2. 
W umowie określa się:
1)
strony umowy;
2)
siedzibę i zakres działania warsztatu;
3)
liczbę uczestników warsztatu;
4)
liczbę pracowników, liczbę etatów, wykaz stanowisk oraz wymagane kwalifikacje pracowników warsztatu;
5)
termin rozpoczęcia działalności warsztatu;
6)
wysokość środków finansowych niezbędnych do utworzenia (uruchomienia) warsztatu i jego rocznej działalności - z podziałem na rodzaje kosztów oraz źródła ich finansowania;
7)
sposób finansowania oraz sposób i termin rozliczania kosztów utworzenia i działalności warsztatu;
8)
szczegółowe warunki rozwiązania umowy.
3. 
Umowa powinna zawierać ponadto zobowiązanie jednostki do:
1)
dostarczania centrum pomocy niezbędnych informacji i dokumentów dotyczących działalności warsztatu;
2)
wyodrębnienia w księgach rachunkowych jednostki działalności warsztatu;
3)
pokrycia ze środków własnych kwoty, o jaką przekroczono określoną w umowie kwotę środków przeznaczonych na utworzenie warsztatu;
4)
zwrotu do Funduszu, za pośrednictwem powiatu:
a)
kwoty stanowiącej równowartość wyposażenia warsztatu w środki trwałe, zakupionego ze środków Funduszu, pomniejszonej o kwotę amortyzacji - w przypadku likwidacji warsztatu lub rozwiązania umowy z przyczyn leżących po stronie jednostki,
b)
całości środków otrzymanych na adaptację dotychczas zajmowanych przez warsztat pomieszczeń wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia dokonania płatności tych środków, w przypadku:
nieuzasadnionej ważnymi przyczynami zmiany lokalizacji warsztatu, dokonanej bez uzgodnienia z centrum pomocy w okresie 10 lat od podpisania umowy, lub
rozwiązania tej umowy z przyczyn leżących po stronie jednostki prowadzącej;
5)
zachowania formy pisemnej dla dokonywania zmian w umowie.
4. 
Plan finansowy warsztatu na rok następny jednostka prowadząca warsztat składa do centrum pomocy nie później niż do dnia 15 października roku poprzedzającego.
5. 
Strony umowy w terminie 14 dni od dnia przyjęcia przez radę powiatu uchwały, o której mowa w art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, zwanej dalej "ustawą", określają w formie aneksu do umowy wysokość środków na działalność warsztatu w danym roku, z uwzględnieniem:
1)
podziału na poszczególne rodzaje kosztów, zaliczonych do kosztów działalności warsztatu finansowanych ze środków Funduszu;
2)
procentowego udziału środków Funduszu w ogólnej kwocie środków na działalność warsztatu.