§ 21. - Warsztaty terapii zajęciowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2284 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 grudnia 2021 r.
§  21. 
1. 
Jednostka prowadząca warsztat składa powiatowi roczne sprawozdanie z działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych warsztatu, zwane dalej "sprawozdaniem", w terminie do dnia 1 marca następnego roku.
2. 
Sprawozdanie zawiera w szczególności:
1)
rozliczenie roczne oraz informację o wykorzystaniu przez warsztat środków finansowych, z uwzględnieniem kwot uzyskanych ze sprzedaży produktów i usług, o których mowa w § 10 ust. 2 i 3;
2)
informacje o:
a)
liczbie uczestników warsztatu oraz stopniu i rodzaju ich niepełnosprawności,
b)
ogólnej frekwencji uczestników w zajęciach warsztatu w poszczególnych miesiącach roku sprawozdawczego,
c)
formach i metodach realizowanej przez warsztat działalności rehabilitacyjnej,
d)
liczbie uczestników, którzy opuścili warsztat, wraz z podaniem przyczyn ich odejścia,
e)
liczbie uczestników, którzy poczynili postępy w zakresie:
zaradności osobistej i samodzielności,
rehabilitacji społecznej,
rehabilitacji zawodowej

wraz z opisem tych postępów;

3)
informację o decyzjach podjętych przez radę programową w stosunku do uczestników warsztatu, wobec których rada programowa dokonała oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji.
3. 
Sprawozdanie stanowi podstawę do dokonywania przez powiat corocznej oceny działalności warsztatu.