Art. 5. - Waloryzacja emerytur i rent oraz zmiana niektórych ustaw.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.136.636

| Akt utracił moc
Wersja od: 27 listopada 1996 r.
Art.  5.
1.
Ustalenie wysokości zwaloryzowanej emerytury i renty polega na pomnożeniu podstawy wymiaru podwyższonej wskaźnikiem waloryzacji przez wskaźnik wymiaru świadczenia.
2.
Wskaźnik wymiaru świadczenia ustala się dzieląc kwotę emerytury lub renty - obliczoną od podstawy wymiaru ustalonej w decyzji o przyznaniu świadczenia wraz ze wszystkimi przysługującymi wzrostami i zwiększeniami - przez tę kwotę podstawy wymiaru, z zastrzeżeniem art. 14. Wskaźnik ten wyraża się w procentach, z zaokrągleniem do setnych części procentu.
3.
Wskaźnik wymiaru świadczenia ustala się ponownie, jeżeli w prawie do emerytury lub renty albo w ich wysokości zaszła inna zmiana niż przewidziana w art. 3.
4.
Wskaźnika wymiaru świadczenia nie ustala się, jeżeli emeryturę lub rentę przyznaje się bez ustalania podstawy wymiaru.