Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.54.333

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 lipca 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 22 czerwca 1920 r.
o użyciu dawnych blankietów koronowych przy wypuszczaniu listów zastawnych i obligacji przez instytucje kredytowe, działające na obszarze b. zaboru austrjackiego.

Na zasadzie art. 2 i 21 Ustawy z dnia 24 marca 1920 r. (Dz. Ust. R. P. z dnia 1. IV. 1920 r. № 28, poz. 166) o ostemplowaniu i wymianie banknotów koronowych, emitowanych przez Bank Austrjacko-Węgierski, postanawiam co następuje:
Art.  1.

Instytucje kredytowe na obszarze b. zaboru austrjackiego, emitujące listy zastawne i obligacje mogą do czasu przygotowaniu blankietów także po dniu 25 czerwca 1920 r. wydawać listy zastawne i obligacje wygotowane na blankietach dawnych, opiewających na walutą austrjacko-węgierską, z tem zastrzeżeniem jednak, iż na tych blankietach będą umieszczane napisy o przerachowaniu wartości imiennej listów zastawnych i obligacji na marki polskie, według kursu po 70 marek za 100 koron.

Napisy te będą wyciśnięte pieczęcią na pierwszej stronicy płaszcza (obligacji) tudzież na każdym kuponie o następującej treści: "W myśl Ustawy z d. 24 marca 1920 r. (Dz. Ust. R. P. № 28 poz. 166) i rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 22 czerwca 1920 r. ważne na ............. marek polskich".

Obok tekstu polskiego, może być umieszczoną pieczęć o równobrzmiącym tekście w języku, w którym dany list zastawny lub obligacja zostały wystawione.

Art.  2.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.