Dziennik Ustaw

Dz.U.1925.83.569

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 sierpnia 1925 r.

USTAWA
z dniu 22 lipca 1925 r.
o uzupełnieniu ustawy z dnia 1 czerwca 1922 r. o monopolu tytoniowym (Dz. U. R. P. № 47, poz. 409)

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawą następującej treści:
Art.  1.

Art 60 ustawy z dnia 1 czerwca 1922 r. o monopolu tytoniowym (Dz. U. R. P. № 47, poz. 409) uzupełnia się nowym ustępem o następującem brzmieniu:

"Robotnicy i pracownicy, którzy w dniu 15 kwietnia 1924 roku zatrudnieni byli w fabrykach wyrobów tytoniowych, zamkniętych następnie z winy właściciela przez Rząd, otrzymują z dochodów monopolu tytoniowego odszkodowanie w wysokości sześciomiesięcznego pełnego zarobku. Od obliczonej w powyższy sposób kwoty odszkodowania należy potrącić wypłacone, już odszkodowanie i zarobki, nie dosięgające sześciomiesięcznego pełnego zarobku".

Art.  2.

Ustawa niniejsza obowiązuje z dniem jej ogłoszenia.

Art.  3.

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Skarbu.