Uzupełnienie tabeli stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników administracyjnych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych resortu zdrowia i opieki społecznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1970.5.39

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 marca 1970 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 5 marca 1970 r.
w sprawie uzupełnienia tabeli stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników administracyjnych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych resortu zdrowia i opieki społecznej.

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o uposażeniu pracowników państwowych (Dz. U. Nr 7, poz. 39) i § 9 pkt 1, 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 1966 r. w sprawie uposażenia pracowników administracyjnych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych resortu zdrowia i opieki społecznej (Dz. U. z 1966 r. Nr 20, poz. 128 i z 1969 r. Nr 7, poz. 59) oraz art. 24 ustawy z dnia 28 października 1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia (Dz. U. z 1948 r. Nr 55, poz. 434, z 1950 r. Nr 36, poz. 327, z 1951 r. Nr 1, poz. 2 i z 1955 r. Nr 11, poz. 67) i § 8 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 1966 r. w sprawie uposażenia lekarzy, lekarzy dentystów oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem, zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia (Dz. U. Nr 20, poz. 122 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
W tabeli stanowisk, kwalifikacji i zaszeregowania pracowników administracyjnych, stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 1966 r. w sprawie uposażenia pracowników administracyjnych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych resortu zdrowia i opieki społecznej (Dz. U. Nr 20, poz. 128 i z 1969 r. Nr 7, poz. 59) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w części II "Zakłady lecznictwa otwartego" po lp. 1 dodaje się lp. 1a, 1b i 1c w brzmieniu:
Lp.Nazwa stanowiskaWymagane kwalifikacje w zakresie:Grupa uposażenia
wykształcenialiczby lat praktyki zawodowej
12345
1aKierownik ośrodka opiekuna społecznegowyższe wykształcenie humanistyczne lub świadectwo ukończenia państwowej szkoły pracowników socjalnych4IV-III
średnie wykształcenie8
1bStarszy referent socjalnyświadectwo ukończenia państwowej szkoły pracowników socjalnych2VI-V
średnie wykształcenie3
1cReferent socjalnyśrednie wykształcenie1VIII-VI
2)
w części III "Służba sanitarno-epidemiologiczna" tabela 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Centralna baza rezerw sanitarno-przeciwepidemicznych1

Lp.Nazwa stanowiskaWymagane kwalifikacje w zakresie:Grupa uposażenia
wykształcenialiczby lat praktyki zawodowej
12345
1Dyrektorwyższe wykształcenie4III-II
średnie wykształcenie8
2Kierownik zaopatrzeniawyższe wykształcenie3V-IV
średnie wykształcenie5
3Kierownik sekcji budżetowo-rachunkowej (główny księgowy)wyższe wykształcenie ekonomiczne

średnie wykształcenie

3

5

VI-IV
4Kierownik sekcjiśrednie wykształcenie4VI-V
5Księgowyśrednie wykształcenie2VIII-VI
wykształcenie w zakresie 9 klas szkoły ogólnokształcącej i kurs księgowości4
6Referentśrednie wykształcenie1VIII-VI
wykształcenie w zakresie 9 klas szkoły ogólnokształcącej3
7Kierownik zespołu magazynówśrednie wykształcenie2VII-V
podstawowe wykształcenie4
8Woźnypodstawowe wykształcenieXI-X"
W załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 27 maja 1966 r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia dla pracowników zajmujących określone stanowiska w zakładach społecznych służby zdrowia (Dz. U. Nr 20, poz. 129) w cz. III "Służba sanitarno-epidemiologiczna" traci moc lit. c) "Centralna Baza Sanitarno-Przeciwepidemiczna" obejmująca lp. 12, 13 i 14.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1970 r.