Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.36.216

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 kwietnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 16 grudnia 1920 r.
w przedmiocie uzupełnienia statutu Galicyjskiego Wojennego Zakładu Kredytowego.

Zatwierdzony rozporządzeniem b. c. k. Ministerstwa Skarbu z dnia 15 kwietnia 1915 r. (Dz. P. P. № 100) statut Galicyjskiego Wojennego Zakładu Kredytowego uzupełnia się następującemi przepisami:
§  1. Aż do czasu utworzenia przepisanego ustawą z dnia 18 lipca 1919 r. (Dz. Ust. Rz. P. z r. 1919 № 63 poz. 368) zakładu Kredytowego dla realizacji pożyczek na odbudowę, rozszerza się w porozumieniu z Głównym Urzędem Likwidacyjnym zakres działania Galicyjskiego Wojennego Zakładu Kredytowego na cały obszar Rzeczypospolitej.
§  2. Upoważnia się Dyrekcję Galicyjskiego Wojennego Zakładu Kredytowego do utworzenia filji w Warszawie.
§  3. Prawo udzielania kredytów, które przekraczają łącznie z możliwie już przedtem udzielonemi kredytami kwotę 50.000 mk. pol. zastrzega się Radzie Administracyjnej.
§  4. Rada Administracyjna Galicyjskiego Wojennego Zakładu Kredytowego składa się z 9 członków, z których 7 mianuje Minister Skarbu a 2 Tymczasowy Wydział Samorządowy.