Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.96.635

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 października 1920 r.
Art.  9.

Przy określaniu ceny chleba należy brać za podstawę ogólne rozporządzenia o wypieku chleba pozakontyngentowego i kierować się lokalnemi warunkami kosztów opału i robocizny.

Cennik maksymalny ma określić ściśle gatunek i zawartość chleba. Przed ustaleniem cen należy porozumieć się z miejscowemi organizacjami zawodowemi właścicieli piekarń.

Cena na chleb winna być opublikowana w ten sposób, aby udostępnić ją jaknajszerszej publiczności.