Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.96.635

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 października 1920 r.
Art.  5.

Cena winna być ustalona:

a) dla producenta-loco miejsce produkcji,
b) dla hurtownika-loco skład hurtowy. Koszty przewozu przy odstawie do składu hurtowego będą doliczane podług istotnej ich wysokości, lub też według przeciętnej stopy, ustalonej dla danego powiatu przez Komisję za przewóz 100 kg. na odległość 1 kilometra. Cenę winno się określać za wagę netto. Waga worków, cena za nie lub ich wypożyczenie - będą osobno uwzględniane. Przy mące ma być podany stopień przemiału,
c) dla detalisty-przy sprzedaży ziemiopłodów z doliczeniem zysku, nie wyższego ponad 10%, przy sprzedaży zaś przetworów-nie wyższego ponad 15%. Cena, ustalona zaś 1 kg., winna wskazywać dokładnie gatunek.

Po uchwaleniu cen maksymalnych przez Komisje Aprowizacyjne winny być odnośne protokuły niezwłocznie przesiane do wglądu Wojewodzie, a w Małopolsce - Generalnemu Delegatowi Rządu.