Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.8.53

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 stycznia 1923 r.
§  2. Paragraf 12, ustęp czwarty i piąty wymienionego w § 1 rozporządzenia otrzymuje brzmienie następujące:

"Celem ułatwienia wskazanego wyżej sposobu uiszczenia opłat od czeków, władza skarbowa może zezwolić firmom uprawnionym do przyjmowania pieniędzy na cudzy rachunek, na pobór opłat od czeków, wystawionych w granicach Rzeczypospolitej, już przy wydawaniu klijentom blankietów czekowych, a od czeków wystawionych zagranicą, na blankietach firmy przekazanej, w chwili otrzymania czeku.

Sposób poboru opłat, sposób umieszczenia na czeku adnotacji o uiszczeniu opłaty gotówką, terminy wpłacania opłat do kas skarbowych i t. d. określone będą w udzielonych zezwoleniach".