Dziennik Ustaw

Dz.U.1923.8.53

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 stycznia 1923 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU I MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 13 listopada 1922 r.
uzupełniające rozporządzenie z dnia 13 maja 1922 r. w przedmiocie opłat stemplowych od weksli.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 26 października 1921 r. o opłatach stemplowych od weksli (Dz. U. R. P. № 38 poz. 313) oraz art. 2 ustawy z dn. 7 kwietnia 1922 r. w przedmiocie zniesienia Ministerstwa b. Dzielnicy pruskiej (Dz. U. R. P. № 30 poz. 247) zarządza się. co następuje:
§  1. Paragraf 9 rozporządzenia z dnia 13 maja 1922 r. celem wykonania ustawy o opłatach stemplowych od weksli (Dz. U. R. P. № 38 poz. 317) uzupełnia się ustępami następującej treści:

"Celem ułatwienia uiszczenia opłat stemplowych od weksli zagranicznych władza skarbowa może zezwolić poszczególnym firmom na pobór tych opłat w chwili otrzymania weksla od klijenta i uiszczenia gotówką w kasie skarbowej.

Sposób poboru opłat, sposób umieszczenia na wekslu adnotacji o uiszczeniu opłaty gotówką, terminy wpłacania opłat do kas skarbowych i t. d. określone będą w udzielonych zezwoleniach.

Podania o zezwolenie należy składać u władzy skarbowej I instancji".

§  2. Paragraf 12, ustęp czwarty i piąty wymienionego w § 1 rozporządzenia otrzymuje brzmienie następujące:

"Celem ułatwienia wskazanego wyżej sposobu uiszczenia opłat od czeków, władza skarbowa może zezwolić firmom uprawnionym do przyjmowania pieniędzy na cudzy rachunek, na pobór opłat od czeków, wystawionych w granicach Rzeczypospolitej, już przy wydawaniu klijentom blankietów czekowych, a od czeków wystawionych zagranicą, na blankietach firmy przekazanej, w chwili otrzymania czeku.

Sposób poboru opłat, sposób umieszczenia na czeku adnotacji o uiszczeniu opłaty gotówką, terminy wpłacania opłat do kas skarbowych i t. d. określone będą w udzielonych zezwoleniach".

§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.