Uzupełnienie ordynacji pocztowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1933.66.499

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 września 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA POCZT I TELEGRAFÓW
z dnia 22 sierpnia 1933 r.
w sprawie uzupełnienia ordynacji pocztowej.

Na podstawie art. 6 i 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 czerwca 1924 r. o poczcie, telegrafie i telefonie (Dz. U. R. P. Nr. 58, poz. 584), której tekst jednolity ogłoszony został w załączniku do obwieszczenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 4 sierpnia 1933 r. (Dz. U. R. P. Nr. 63, poz. 481) zarządzam co następuje:
W ordynacji pocztowej, ogłoszonej w załączniku do rozporządzenia Ministra Poczt i Telegrafów z dnia 21 marca 1931 r. (Dz. U. R. P. Nr. 45, poz. 392) w § 23, w ustępie drugim punkt 1) otrzymuje brzmienie następujące: "1) urzędy i pośrednictwa pocztowe, listonosze wiejscy oraz doręczyciele w okręgu doręczeń tych urzędów pocztowych, w których sprzedaż znaczków przez doręczycieli dyrekcje poczt i telegrafów zaprowadziły, z wyłączeniem jednak urzędów I i II klasy".
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.