Uzupełnienie art. 24 ustawy o państwowym podatku dochodowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.101.871

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 kwietnia 1931 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 8 listopada 1927 r.
w sprawie uzupełnienia art. 24 ustawy o państwowym podatku dochodowym.

Na podstawie art. 44 ust. 6 Konstytucji i ustawy z dnia 2 sierpnia 1926 r. o upoważnieniu Prezydenta Rzeczypospolitej do wydawania rozporządzeń z mocą ustawy (Dz. U. R. P. № 78, poz. 443) postanawiam co następuje:

Postanowienie punktu B. art. 24 ustawy o państwowym podatku dochodowym w brzmieniu rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 30 kwietnia 1925 r. (Dz. U. R. P. № 58, poz. 411) uzupełnia się następującym ustępem:

"Dochody z uposażeń służbowych, emerytur i wynagrodzeń za najemną pracę, wypłacanych z funduszów Państwa oraz związków komunalnych, nie podlegają dodatkowi na rzecz związków komunalnych".

Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Ministrowi Skarbu.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 1928 r.

1 Art. 1 zmieniony przez art. 1 ustawy z dnia 17 marca 1931 r. (Dz.U.31.29.192) zmieniającej nin. rozp. z mocą ustawy z dniem 1 kwietnia 1931 r.