§ 2. - Uznawanie składników majątkowych za środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, zasady i stawki ich amortyzacji oraz zasady aktualizacji wyceny środków trwałych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1989.72.422

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 marca 1991 r.
§  2. 
1.  2
 Za środki trwałe uznaje się, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, poszczególne przedmioty majątkowe, kompletne i zdatne do użytku w momencie przekazania do użytkowania, przeznaczone do długotrwałego wykorzystywania na własne potrzeby podmiotu gospodarczego, w tym również nawierzchnię dróg, ulic i placów, uzbrojenie terenu, melioracje, budowle wodne, grunty oraz inwestycje w obcych środkach trwałych, których cena zakupu lub koszt wytworzenia są wyższe niż 5 000 000 zł, a okres użytkowania przekracza rok.
2. 
Podmioty gospodarcze mogą uznać za środki trwałe także przedmioty majątkowe o cenie zakupu lub koszcie wytworzenia niższym aniżeli ustalony w ust. 1, jeżeli spełniają one pozostałe warunki określone w tym ustępie.
3. 
Do środków trwałych nie zalicza się:
1)
książek, dzieł sztuki i eksponatów muzealnych, a także mebli i dywanów,
2) 3
 środków dydaktycznych, w tym także środków transportu, służących do nauczania i wychowania w szkołach, a w placówkach kultury także aparatury wideo, sprzętu nagłaśniającego, projektorów filmowych, filmowych stołów montażowych, stołów miksyjnych, urządzeń świetlnych, magnetowidów studyjnych, instrumentów muzycznych,
3)
inwentarza żywego, w tym zwierząt pociągowych, zwierząt w ogrodach zoologicznych i zwierząt w cyrkach,
4)
urządzeń rozbieralnych stanowiących wyposażenie placówek i zaplecza budów (rusztowań, zestawów metalowych, szalunków przestawnych itp). oraz zaplecza produkcyjno-usługowego i socjalno-administracyjnego budów, przeznaczonego do likwidacji po zakończeniu budowy, z wyjątkiem obiektów służących jako zaplecze wielokrotnego użytku (barakowozy, kontenery itp.),
5)
urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych oraz sprzętu pożarniczego, a w szczególności agregatów pożarniczych, działek, masztów pionowych i aparatów ochrony dróg oddechowych, z wyjątkiem samochodów i statków pożarniczych.
4.  4
 W celu uwzględnienia wzrostu cen dóbr inwestycyjnych, począwszy od 1992 r. Minister Finansów będzie corocznie ogłaszał w Monitorze Polskim zaktualizowaną kwotę wartości środków trwałych, o której mowa w ust. 1.
2 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a) rozporządzenia z dnia 12 grudnia 1990 r. (Dz.U.90.90.529) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1991 r.
3 § 2 ust. 3 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 12 grudnia 1990 r. (Dz.U.90.90.529) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1991 r.
4 § 2 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. c) rozporządzenia z dnia 12 grudnia 1990 r. (Dz.U.90.90.529) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1991 r.