Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1288

| Akt indywidualny
Wersja od: 23 lipca 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 14 lipca 2020 r.
w sprawie uznania za pomnik historii "Zabrze - zespół zabytkowych kopalni węgla kamiennego"

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 i 782) zarządza się, co następuje:
§  1.  Uznaje się za pomnik historii "Zabrze - zespół zabytkowych kopalni węgla kamiennego", położony w Zabrzu, w województwie śląskim.
§  2.  Celem ochrony pomnika historii wymienionego w § 1 jest zachowanie, ze względu na wartości historyczne i naukowe oraz autentyczność, obiektów pokopalnianych z unikatowym zespołem wyrobisk węgla kamiennego, obrazujących przemiany technologiczne zachodzące w jednej z najważniejszych gałęzi przemysłu na ziemiach polskich, kształtującego tożsamość i kulturę regionu.
§  3. 
1.  Obszar pomnika historii "Zabrze - zespół zabytkowych kopalni węgla kamiennego" obejmuje następujące części:
1) kopalnia Królowa Luiza;
2) Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna;
3) kopalnia Guido.
2.  Obszar części pomnika historii, o której mowa w ust. 1 pkt 1, obejmuje:
1) wylot szybu Wilhelmina (dawniej Wyzwolenie), położony na działce ewidencyjnej nr 3255/3 (arkusz mapy 3, obręb ewidencyjny 0011), oraz zespół zabudowy składający się z budynku nadszybia szybu Carnall z wieżą, budynku maszynowni szybu Carnall, dawnego budynku maszynowni szybu Prinz Schönaich, dawnego budynku kompresorów i rozdzielni 6kV, dawnego budynku łaźni łańcuszkowej i markowni, dawnego budynku skraplarni powietrza i dawnego magazynu, którego granica przebiega zachodnią, południową i wschodnią elewacją dawnego budynku łaźni łańcuszkowej i markowni położonego na działce ewidencyjnej nr 4379/64 (arkusz mapy 2, obręb ewidencyjny 0011), przedłużeniem linii elewacji wschodniej tego budynku dochodzi do południowej granicy działki ewidencyjnej nr 4375/64 (arkusz mapy 2, obręb ewidencyjny 0011), biegnie jej południową i wschodnią granicą, fragmentem wschodniej granicy działki ewidencyjnej nr 4380/64 (arkusz mapy 2, obręb ewidencyjny 0011) do wysokości północnej elewacji budynku stojącego przy tej granicy, biegnie tą elewacją, w linii prostej dochodzi do północno-wschodniego narożnika dawnego magazynu, w linii prostej dochodzi do południowo-zachodniego narożnika działki ewidencyjnej nr 4356/122 (arkusz mapy 2, obręb ewidencyjny 0011), biegnie południową granicą tej działki, w linii prostej dochodzi do południowo-zachodniego narożnika dawnego budynku skraplarni powietrza, biegnie południową, wschodnią i północną elewacją tego budynku (z uwzględnieniem aneksów przyległych do budynku od strony wschodniej), w linii prostej dochodzi do północno-wschodniego narożnika dawnego budynku kompresorów i rozdzielni 6kV, biegnie północną i zachodnią elewacją tego budynku, skręca na północny zachód, biegnąc fragmentem północnej elewacji budynku nadszybia szybu Carnall, fragmentem zachodniej granicy działki ewidencyjnej nr 4380/64, w linii prostej łączy południowo-zachodni narożnik tej działki z północno-zachodnim narożnikiem działki ewidencyjnej nr 4379/64, biegnie fragmentem zachodniej granicy tej działki i przedłużeniem linii elewacji zachodniej dawnego budynku łaźni łańcuszkowej i markowni dociera do północno-zachodniego narożnika tego budynku;
2) zespół wyrobisk podziemnych dawnej kopalni Królowa Luiza i Zabrze-Bielszowice, położonych na obszarze ograniczonym punktami o następujących współrzędnych: LI - 5574005.64, 6556910.89; L2 - 5573979.60, 6556997.57; L3 - 5573828.99, 6556978.02; L4 - 5573804.62, 6557044.48; L5 - 5573756.11, 6557096.80; L6 - 5573633.29, 6557016.35; L7 - 5573578.35, 6556943.63; L8 - 5573601.37, 6556845.49 (układ współrzędnych PL-2000, strefa 6).
3.  Obszar części pomnika historii, o której mowa w ust. 1 pkt 2, obejmuje Główną Kluczową Sztolnię Dziedziczną na odcinku pomiędzy wylotem sztolni a tamą w rejonie szybu Carnall, położonym na obszarze ograniczonym punktami o następujących współrzędnych: D1 - 5574981.40, 6555751.36; D2 - 5575060.07, 6555730.41; D3 - 5575110.27, 6555978.78; D4 - 5574936.13, 6556145.05; D5 - 5574622.86, 6556260.06; D6 - 5574138.44, 6556696.31; D7 - 5573820.02, 6557365.44; D8 - 5573880.38, 6557392.67; D9 - 5573789.00, 6557596.85; D10 - 5573638.08, 6557523.90; D11 - 5573604.45, 6557480.53; D12 - 5573647.50, 6557446.73; D13 - 5573676.48, 6557441.03; D14 - 5573799.76, 6557163.89; D15 - 5573712.42, 6557121.86; D16 - 5573759.51, 6557050.51; D17 - 5573834.58, 6557088.44; D18 - 5573953.21, 6556834.70; D19 - 5574031.65, 6556634.68; D20 - 5574602.33, 6556141.32; D21 - 5574916.76, 6556017.27; D22 - 5574994.80, 6555942.26 (układ współrzędnych PL-2000, strefa 6).
4.  Obszar części pomnika historii, o której mowa w ust. 1 pkt 3, obejmuje:
1) zespół zabudowy składający się z budynku nadszybia szybu Kolejowy z wieżą i budynku maszynowni szybu Kolejowy, znajdujący się na części działki ewidencyjnej nr 1575/71 (arkusz mapy 6, obręb ewidencyjny 0012) i nr 869/71 (arkusz mapy 6, obręb ewidencyjny 0012), którego granica przebiega zachodnią, południową i wschodnią elewacją budynku maszynowni, przedłużeniami linii elewacji zachodniej i wschodniej tego budynku dochodzi do północnej granicy działki nr 1575/71 i biegnie jej fragmentem;
2) zespół wyrobisk podziemnych na poziomach 150 m, 170 m i 320 m, położonych na obszarze ograniczonym punktami o następujących współrzędnych: G1 - 5573436.12, 6556308.61; G2 - 5572523.33, 6556726.21; G3 - 5572432.42, 6556556.45; G4 - 5572935.20, 6556324.54; G5 - 5572901.26, 6556179.48; G6 - 5573031.93, 6556133.98; G7 - 5573141.57, 6556188.73; G8 - 5573337.44, 6556090.50; G9 - 5573447.80, 6556156.34 (układ współrzędnych PL-2000, strefa 6).
5.  Mapa przedstawiająca części naziemne pomnika historii "Zabrze - zespół zabytkowych kopalni węgla kamiennego", o których mowa w ust. 2 pkt 1 oraz ust. 4 pkt 1, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
6.  Mapa przedstawiająca część pomnika historii - kopalnia Królowa Luiza (część naziemna), o której mowa w ust. 2 pkt 1, stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
7.  Mapa przedstawiająca część pomnika historii - kopalnia Guido (część naziemna), o której mowa w ust. 4 pkt 1, stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.
8.  Mapa przedstawiająca części podziemne pomnika historii "Zabrze - zespół zabytkowych kopalni węgla kamiennego", o których mowa w ust. 2 pkt 2, ust. 3 oraz ust. 4 pkt 2, stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.
9.  Mapa przedstawiająca część pomnika historii - Zabrze - Kopalnia Królowa Luiza (część podziemna), o której mowa w ust. 2 pkt 2, stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.
10.  Mapy przedstawiające część pomnika historii - Zabrze - Główna Kluczowa Sztolnia Dziedziczna, o której mowa w ust. 3, stanowią załączniki nr 6-9 do rozporządzenia.
11.  Mapy przedstawiające część pomnika historii - Zabrze - kopalnia Guido (część podziemna), o której mowa w ust. 4 pkt 2, stanowią załączniki nr 10-12 do rozporządzenia.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

MAPA CZĘŚCI NAZIEMNYCH POMNIKA HISTORII "ZABRZE - ZESPÓŁ ZABYTKOWYCH KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO"

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: ZABRZE - KOPALNIA KRÓLOWA LUIZA (CZĘŚĆ NAZIEMNA)

ZAŁĄCZNIK Nr  3

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: ZABRZE - KOPALNIA GUIDO (CZĘŚĆ NAZIEMNA)

ZAŁĄCZNIK Nr  4

MAPA CZĘŚCI PODZIEMNYCH POMNIKA HISTORII "ZABRZE - ZESPÓŁ ZABYTKOWYCH KOPALNI WĘGLA KAMIENNEGO"

ZAŁĄCZNIK Nr  5

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: ZABRZE - KOPALNIA KRÓLOWA LUIZA (CZĘŚĆ PODZIEMNA)

ZAŁĄCZNIK Nr  6

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: ZABRZE - GŁÓWNA KLUCZOWA SZTOLNIA DZIEDZICZNA (CZĘŚĆ I CZĘŚCI PODZIEMNEJ)

ZAŁĄCZNIK Nr  7

MAPA CZĘŚCI SZTOLNIA POMNIKA HISTORII: ZABRZE - GŁÓWNA KLUCZOWA DZIEDZICZNA (CZĘŚĆ II CZĘŚCI PODZIEMNEJ)

ZAŁĄCZNIK Nr  8

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: ZABRZE - GŁÓWNA KLUCZOWA SZTOLNIA DZIEDZICZNA (CZĘŚĆ III CZĘŚCI PODZIEMNEJ)

ZAŁĄCZNIK Nr  9

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: ZABRZE - GŁÓWNA KLUCZOWA SZTOLNIA DZIEDZICZNA (CZĘŚĆ IV CZĘŚCI PODZIEMNEJ)

ZAŁĄCZNIK Nr  10

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: ZABRZE - KOPALNIA GUIDO (CZĘŚĆ PODZIEMNA POZIOM 150)

ZAŁĄCZNIK Nr  11

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: ZABRZE - KOPALNIA GUIDO (CZĘŚĆ PODZIEMNA POZIOM 170)

ZAŁĄCZNIK Nr  12

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: ZABRZE - KOPALNIA GUIDO (CZĘŚĆ PODZIEMNA POZIOM 320)