Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2421

| Akt indywidualny
Wersja od: 27 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 10 grudnia 2018 r.
w sprawie uznania za pomnik historii "Włocławek - katedra pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny"

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2067 i 2245) zarządza się, co następuje:
§  1.  Uznaje się za pomnik historii "Włocławek - katedra pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny", położony we Włocławku, w województwie kujawsko-pomorskim.
§  2.  Celem ochrony pomnika historii wymienionego w § 1 jest zachowanie, ze względu na wartości artystyczne, historyczne, materialne i niematerialne, jednej z najstarszych katedr w Polsce, ośrodka historycznej diecezji kujawskiej, nekropolii biskupów kujawskich, wyróżniającej się bogatym i wyjątkowo cennym wyposażeniem.
§  3. 
1.  Obszar pomnika historii "Włocławek - katedra pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny" obejmuje budynek katedry, położony w obrębie działki ewidencyjnej nr 34, w granicach murów obwodowych.
2.  Mapa pomnika historii "Włocławek - katedra pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny" stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

MAPA POMNIKA HISTORII "WŁOCŁAWEK - KATEDRA POD WEZWANIEM WNIEBOWZIĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY"