Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.667

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 marca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 marca 2017 r.
w sprawie uznania za pomnik historii "Tyniec - zespół opactwa benedyktynów"

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Uznaje się za pomnik historii "Tyniec - zespół opactwa benedyktynów", położony w Krakowie, w województwie małopolskim.
§  2.  Celem ochrony pomnika historii wymienionego w § 1 jest zachowanie, ze względu na wartości historyczne, artystyczne, naukowe, materialne i niematerialne, jednego z najstarszych klasztorów w Polsce, związanego z ważnymi wydarzeniami i postaciami historycznymi, będącego świadectwem niemal tysiącletniej tradycji benedyktyńskiej i roli zakonu w działalności kulturowej, naukowej i artystycznej.
§  3. 
1.  Obszar pomnika historii "Tyniec - zespół opactwa benedyktynów" obejmuje historycznie ukształtowaną przestrzeń opactwa z kościołem pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła, skrzydłami klasztornymi skupionymi wokół dwóch wirydarzy, południowym skrzydłem klasztornym - dawną biblioteką, tzw. opatówką, studnią, ogrodami, ogrodzeniami klasztornymi, murami obronnymi, bramą ogrodową, budynkami folwarcznymi, aleją lipową, a także otoczeniem i pokrywa się z działkami ewidencyjnymi nr 179/5 i nr 187.
2.  Mapa pomnika historii "Tyniec - zespół opactwa benedyktynów" stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

MAPA POMNIKA HISTORII "TYNIEC - ZESPÓŁ OPACTWA BENEDYKTYNÓW"