Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.672

| Akt indywidualny
Wersja od: 29 marca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 marca 2017 r.
w sprawie uznania za pomnik historii "Świdnica - zespół kościoła ewangelicko-augsburskiego pod wezwaniem Świętej Trójcy, zwany Kościołem Pokoju"

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Uznaje się za pomnik historii "Świdnica - zespół kościoła ewangelicko-augsburskiego pod wezwaniem Świętej Trójcy, zwany Kościołem Pokoju", położony w Świdnicy, w województwie dolnośląskim.
§  2.  Celem ochrony pomnika historii wymienionego w § 1 jest zachowanie, ze względu na wartości historyczne, artystyczne i naukowe oraz autentyczność substancji, zespołu Kościoła Pokoju - unikatowego w skali światowej zabytku drewnianej architektury szkieletowej, będącego świadectwem burzliwych dziejów Kościoła ewangelicko-augsburskiego na Śląsku oraz duchowości, kultury artystycznej i myśli inżynieryjnej epoki nowożytnej.
§  3. 
1.  Obszar pomnika historii "Świdnica - zespół kościoła ewangelicko-augsburskiego pod wezwaniem Świętej Trójcy, zwany Kościołem Pokoju", obejmujący ewangelicko-augsburski kościół parafialny pod wezwaniem Świętej Trójcy, dzwonnicę, plebanię oraz inne zabytkowe budynki historycznie związane z funkcjonowaniem parafii luterańskiej, cmentarz przykościelny z kaplicami grobowymi, ogrody ozdobne i użytkowe, w większości otoczony jest zabytkowym murem i pokrywa się z obszarem działek ewidencyjnych o numerach: 863, 864, 865, 868, 869, 870, 921, 922, 923, 926 (obręb ewidencyjny nr 0004, Śródmieście).
2.  Mapa pomnika historii "Świdnica - zespół kościoła ewangelicko-augsburskiego pod wezwaniem Świętej Trójcy, zwany Kościołem Pokoju" stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

MAPA POMNIKA HISTORII "ŚWIDNICA - ZESPÓŁ KOŚCIOŁA EWANGELICKO-AUGSBURSKIEGO POD WEZWANIEM ŚWIĘTEJ TRÓJCY, ZWANY KOŚCIOŁEM POKOJU"