Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.655

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 marca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 marca 2017 r.
w sprawie uznania za pomnik historii "Świdnica - katedra pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika i św. Wacława Męczennika"

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Uznaje się za pomnik historii "Świdnica - katedra pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika i św. Wacława Męczennika", położona w Świdnicy, w województwie dolnośląskim.
§  2.  Celem ochrony pomnika historii wymienionego w § 1 jest zachowanie, ze względu na wartości historyczne, artystyczne i naukowe oraz autentyczność substancji, jednej z największych i najcenniejszych realizacji architektonicznych późnego gotyku na ziemiach polskich, z barokowym wystrojem o ponadregionalnej skali artystycznej, wznoszonej jako świadectwo i manifest ambicji i dobrobytu mieszkańców jednego z najważniejszych historycznych ośrodków miejskich Śląska.
§  3. 
1.  Obszar pomnika historii "Świdnica - katedra pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika i św. Wacława Męczennika" obejmuje katedrę oraz gmach kurii biskupiej (dawne kolegium jezuickie), a także teren skarpy znajdujący się na południe od tych budynków i pokrywa się z obszarem działek ewidencyjnych o numerach: 2348, 2350, 2353/1, 2353/2, 2371 (obręb ewidencyjny nr 0004, Śródmieście).
2.  Mapa pomnika historii "Świdnica - katedra pod wezwaniem św. Stanisława Biskupa i Męczennika i św. Wacława Męczennika" stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

MAPA POMNIKA HISTORII "ŚWIDNICA - KATEDRA POD WEZWANIEM ŚW. STANISŁAWA BISKUPA I MĘCZENNIKA I ŚW. WACŁAWA MĘCZENNIKA"