Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1418

| Akt indywidualny
Wersja od: 19 sierpnia 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 13 sierpnia 2020 r.
w sprawie uznania za pomnik historii "Sulejówek - Milusin, zespół domu Marszałka Józefa Piłsudskiego"

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282, 782 i 1378) zarządza się, co następuje:
§  1.  Uznaje się za pomnik historii "Sulejówek - Milusin, zespół domu Marszałka Józefa Piłsudskiego", położony na obszarze Sulejówka, w województwie mazowieckim.
§  2.  Celem ochrony pomnika historii wymienionego w § 1 jest zachowanie, ze względu na wartości historyczne i naukowe, willi Milusin, będącej darem i wyrazem wdzięczności żołnierza polskiego dla Józefa Piłsudskiego, Naczelnika Państwa, Wodza Naczelnego, wybitnego polityka i jednego z ojców polskiej niepodległości.
§  3. 
1.  Obszar pomnika historii "Sulejówek - Milusin, zespół domu Marszałka Józefa Piłsudskiego" obejmuje historycznie ukształtowaną przestrzeń posesji z domami mieszkalnymi: willą Milusin i tzw. drewniakiem, będącymi obecnie częścią Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, oraz ogrodem w granicach działek ewidencyjnych nr 54/1, nr 54/2, nr 55, nr 56/1, nr 56/2, nr 56/3 i nr 57/3 (obręb ewidencyjny 0031).
2.  Mapa pomnika historii "Sulejówek - Milusin, zespół domu Marszałka Józefa Piłsudskiego" stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

MAPA POMNIKA HISTORII "SULEJÓWEK - MILUSIN, ZESPÓŁ DOMU MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO"