Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.840

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 maja 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 kwietnia 2020 r.
w sprawie uznania za pomnik historii "Staniątki - opactwo św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek"

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 i 782) zarządza się, co następuje:
§  1.  Uznaje się za pomnik historii "Staniątki - opactwo św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek", położone w Staniątkach, w województwie małopolskim.
§  2.  Celem ochrony pomnika historii wymienionego w § 1 jest zachowanie, ze względu na wartości historyczne, artystyczne, naukowe, autentyczność substancji oraz wartości niematerialne, najstarszego w kraju żeńskiego klasztoru benedyktyńskiego o ośmiusetletniej ciągłości funkcjonowania, z trzynastowiecznym gotyckim kościołem halowym oraz cennymi dziełami sztuki gromadzonymi przez stulecia, a także unikatowymi archiwaliami muzycznymi związanymi z kultywowaną w klasztorze od średniowiecza sztuką śpiewu liturgicznego.
§  3. 
1.  Obszar pomnika historii "Staniątki - opactwo św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek" obejmuje historycznie ukształtowaną przestrzeń opactwa z kościołem pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny i św. Wojciecha, klasztorem, dzwonnicą oraz budynkiem dawnej szkoły, i pokrywa się z obszarem działki ewidencyjnej nr 376 (obręb 0005).
2.  Mapa pomnika historii "Staniątki - opactwo św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek" stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

MAPA POMNIKA HISTORII "STANIĄTKI - OPACTWO ŚW. WOJCIECHA MNISZEK BENEDYKTYNEK"

wzór