Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2273

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 grudnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 listopada 2017 r.
w sprawie uznania za pomnik historii "Sandomierz - historyczny zespół architektoniczno-krajobrazowy"

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187) zarządza się, co następuje:
§  1.  Uznaje się za pomnik historii "Sandomierz - historyczny zespół architektoniczno-krajobrazowy", położony w Sandomierzu, w województwie świętokrzyskim.
§  2.  Celem ochrony pomnika historii wymienionego w § 1 jest zachowanie, ze względu na wartości historyczne, artystyczne, naukowe, przestrzenne i krajobrazowe oraz autentyczność i integralność staromiejskiej części Sandomierza, ośrodka o tysiącletniej historii i szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa kulturowego Polski, z zespołem zabytków najwyższej klasy osadzonym w unikatowym kontekście krajobrazowym.
§  3. 
1.  Obszar pomnika historii "Sandomierz - historyczny zespół architektoniczno-krajobrazowy" obejmuje miasto lokacyjne położone na wzgórzu Miejskim, tereny dawnych osad przedlokacyjnych na wzgórzach: Katedralnym, Zamkowym, Świętojakubskim (Staromiejskim), Świętopawelskim, przedmieścia: Rybitwy, Opatowskie, Zawichojskie, Wzgórze Żmigród, Piszczele wraz z wąwozami i jest ograniczony ulicami: Żwirki i Wigury, aleją Jana Pawła II, fragmentem ulicy Krakowskiej, fragmentem ulicy Świętej Królowej Jadwigi, ulicami: Słoneczną i Ogrodową, fragmentem ulicy Juliusza Słowackiego, ulicami: Szkolną i Tadeusza Kościuszki, fragmentem ulicy Stefana Żeromskiego i fragmentem ulicy Zawichojskiej. Granica pomnika historii biegnie, zaczynając od północnego narożnika działki nr 929/12, wschodnią granicą tej działki oraz działki nr 929/9, północną i wschodnią granicą działki nr 942/4, wschodnią granicą działki nr 942/6, wschodnią i fragmentem południowej granicy działki nr 942/8, wschodnią granicą działek nr 941/2, nr 940/2, nr 937/8 (fragmentem), nr 939/4 (fragmentem), północną, wschodnią i południową granicą działki nr 939/1, południową granicą działki nr 939/3, wschodnią granicą działek nr 938/10, nr 938/9, nr 962, fragmentem granicy działki nr 1284/5, linią łamaną po wschodniej i południowej granicy działki nr 1284/4, fragmentem południowej granicy działki nr 1284/10, południową granicą działek nr 1284/9, nr 1151/4, nr 1377/2, nr 1099/2, nr 1098/2, nr 1069/4, nr 1069/2, nr 1069/3, przecina działkę nr 1243/1 linią prostą łączącą południowe narożniki działek nr 1069/3 i nr 987, dalej biegnie południową granicą działek nr 986, nr 985/2, nr 1205/2, nr 968/2, nr 968/4, nr 1270/2, nr 967/2, nr 1316/3 (przecinając ulicę Świętej Królowej Jadwigi), zachodnią granicą działki nr 1316/3 oraz fragmentem zachodniej granicy działki nr 1316/2, fragmentem południowej granicy działki nr 1413, południową i zachodnią granicą działki nr 720, południowo-zachodnią granicą działki nr 1412, południowo-zachodnią i północno-zachodnią granicą działki nr 1430, północno-zachodnią granicą działki nr 1408, linią łamaną po fragmencie zachodniej granicy działki nr 1316/2, południowo-wschodnią, południowo-zachodnią i fragmentem północno-zachodniej granicy działki nr 637/1, fragmentem południowo-zachodniej granicy działki nr 639, linią łamaną po południowej i zachodniej granicy działki nr 636/3, północno-zachodnią granicą działki nr 640, przecina działkę nr 747 (ulicę Staromiejską) linią prostą łączącą północny narożnik działki nr 640 i zachodni narożnik działki nr 642, biegnie południowo-zachodnią granicą działki nr 729/20, linią łamaną po fragmencie zachodniej granicy działki nr 729/26, po łuku zachodnią granicą działek nr 729/18, nr 729/16 i południowo-zachodnią granicą działek nr 645/1, nr 646/1, nr 647/1, nr 648, nr 649/2, nr 649/1, nr 650/1, nr 651/1, nr 652/1, nr 653/1, nr 654/1, nr 655/1, nr 656/2, nr 656/1, nr 729/23, fragmentem zachodniej granicy działki nr 729/26 do jej zachodniego narożnika, dalej linią łamaną po północnej granicy tej działki do zachodniego narożnika działki nr 750, następnie fragmentem północno-zachodniej granicy tej działki, przecina tę działkę linią prostą łączącą południowy narożnik działki nr 730/6 (z wyłączeniem tej działki) i najbliższy narożnik działki nr 729/26, dalej biegnie linią łamaną po fragmencie wschodniej granicy działki nr 729/26, północną granicą działki nr 1252, przecina działkę nr 751/1 (ulicę Juliusza Słowackiego) linią prostą łączącą północny narożnik działki nr 1252 i punkt styku działek nr 751/1, nr 1254 i nr 434/2, następnie biegnie południowo-zachodnią granicą działek nr 434/2, nr 434/1, północno-zachodnią granicą działki nr 434/1 i fragmentem granicy działki nr 434/2, przecina działkę nr 436/2 (ulicę Adama Mickiewicza) linią prostą łączącą północny narożnik działki nr 434/2 i zachodni narożnik działki nr 1417, biegnie północno-zachodnią granicą działek nr 1417 i nr 406, północno-wschodnią granicą działki nr 406, fragmentem północno-zachodniej granicy działki nr 945, północną granicą działki nr 944 (przecinając ulicę Stefana Żeromskiego) oraz fragmentem wschodniej granicy tej działki, następnie północno-zachodnią granicą działek nr 812/1, nr 812/3, nr 812/4, fragmentem wschodniej granicy działki nr 812/4, północną granicą działki nr 813/1, fragmentem zachodniej i północnej granicy działki nr 830/4, fragmentem zachodniej, północną i fragmentem wschodniej granicy działki nr 864, północną granicą działki nr 865, przecina działkę nr 952/4 (ulicę Zawichojską) najkrótszą linią łączącą wschodni narożnik działki nr 865 i zachodnią granicę działki nr 929/18, następnie po łuku fragmentem zachodniej granicy działki nr 929/18, zachodnią granicą działek nr 929/8 i nr 929/16, północną granicą działki nr 929/17, dochodząc do północnego narożnika działki nr 929/12.
2.  Mapa pomnika historii "Sandomierz - historyczny zespół architektoniczno-krajobrazowy" stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

MAPA POMNIKA HISTORII "SANDOMIERZ - HISTORYCZNY ZESPÓŁ ARCHITEKTONICZNO-KRAJOBRAZOWY"