Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.929

| Akt indywidualny
Wersja od: 17 maja 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 kwietnia 2018 r.
w sprawie uznania za pomnik historii "Rogalin - zespół pałacowy z ogrodem i parkiem"

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 oraz z 2018 r. poz. 10) zarządza się, co następuje:
§  1.  Uznaje się za pomnik historii "Rogalin - zespół pałacowy z ogrodem i parkiem", położony w Rogalinie, w województwie wielkopolskim.
§  2.  Celem ochrony pomnika historii wymienionego w § 1 jest zachowanie, ze względu na wartości artystyczne, historyczne, naukowe, a także krajobrazowo-przestrzenne, barokowo-klasycystycznego zespołu rezydencjonalnego, obejmującego wysokiej klasy realizacje architektoniczne oraz parkowo-ogrodowe i skupiska dębów pomnikowych.
§  3. 
1.  Obszar pomnika historii "Rogalin - zespół pałacowy z ogrodem i parkiem" obejmuje historycznie ukształtowaną przestrzeń rezydencji z pałacem wraz z oficynami, budynkiem Galerii Rogalińskiej Edwarda Aleksandra Raczyńskiego, zabudowaniami podworskimi, kaplicą, dzwonnicą oraz ogrodem i parkiem i pokrywa się z działkami ewidencyjnymi: nr 72, nr 73, nr 74/1, nr 74/2, nr 74/3, nr 75, nr 76, nr 77, nr 78, nr 80/1, nr 80/2, nr 81, nr 86, nr 87, nr 88 i nr 177.
2.  Mapa pomnika historii "Rogalin - zespół pałacowy z ogrodem i parkiem" stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

MAPA POMNIKA HISTORII "ROGALIN - ZESPÓŁ PAŁACOWY Z OGRODEM I PARKIEM"