Zmiana rozporządzenia w sprawie uznania za pomnik historii "Rogalin - zespół pałacowy z ogrodem i parkiem".

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1766

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 października 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 29 września 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie uznania za pomnik historii "Rogalin - zespół pałacowy z ogrodem i parkiem"

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282, 782 i 1378) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie uznania za pomnik historii "Rogalin - zespół pałacowy z ogrodem i parkiem" (Dz. U. poz. 929) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w tytule rozporządzenia wyrazy: "pałacowy z ogrodem i parkiem" zastępuje się wyrazami: "pałacowo-parkowy z obszarem dawnego majątku ziemskiego";
2)
w § 1 wyrazy: "pałacowy z ogrodem i parkiem" zastępuje się wyrazami: "pałacowo-parkowy z obszarem dawnego majątku ziemskiego";
3)
w § 2 po wyrazie "pomnikowych" kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy: "powiązanego z obszarem dawnego majątku ziemskiego.";
4)
§ 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. 1. Obszar pomnika historii "Rogalin - zespół pałacowo-parkowy z obszarem dawnego majątku ziemskiego" obejmuje następujące części:

1) Rogalin - zespół pałacowy z ogrodem i parkiem, tworzące historycznie ukształtowaną przestrzeń rezydencji z pałacem wraz z oficynami, budynkiem Galerii Rogalińskiej Edwarda Aleksandra Raczyńskiego, zabudowaniami podworskimi, kaplicą, dzwonnicą oraz ogrodem i parkiem;

2) Rogalin - obszar dawnego majątku ziemskiego.

2. Obszar części pomnika historii "Rogalin - zespół pałacowy z ogrodem i parkiem" pokrywa się z obszarem działek ewidencyjnych: nr 72, nr 73, nr 74/1, nr 74/2, nr 74/3, nr 75, nr 76, nr 77, nr 78, nr 80/1, nr 80/2, nr 81, nr 86, nr 87, nr 88 i nr 177.

3. Obszar pomnika historii "Rogalin - zespół pałacowo-parkowy z obszarem dawnego majątku ziemskiego" pokrywa się z obszarem działek ewidencyjnych: nr 43/1, nr 43/3, nr 43/4, nr 44, nr 45/1, nr 45/2, nr 46, nr 47/1, nr 47/2, nr 49, nr 50/10, nr 50/13, nr 50/14, nr 50/15, nr 50/16, nr 51, nr 53, nr 54/1, nr 55, nr 56, nr 57, nr 58/1, nr 58/3, nr 59/1, nr 59/2, nr 59/4, nr 59/5, nr 59/7, nr 59/10, nr 59/11, nr 59/12, nr 60, nr 61, nr 62/2, nr 62/3, nr 62/4, nr 62/6, nr 62/7, nr 62/8, nr 64, nr 65, nr 66, nr 68/1, nr 69/3, nr 69/5, nr 69/6, nr 70/2, nr 70/4, nr 71/3, nr 72, nr 73, nr 74/1, nr 74/2, nr 74/3, nr 75, nr 76, nr 77, nr 78, nr 79, nr 80/1, nr 80/2, nr 81, nr 86, nr 87, nr 88, nr 119/30, nr 139/1, nr 140, nr 143/1, nr 143/2, nr 169, nr 171, nr 173, nr 174/1, nr 175, nr 177, nr 179, nr 181/1, nr 181/2, nr 182, nr 184, nr 187, nr 206, nr 258, nr 259, nr 262, nr 263, nr 266, nr 267, nr 268, nr 269, nr 270, nr 272, nr 273, nr 274, nr 275, nr 276/1, nr 276/2, nr 277, nr 279, nr 280, nr 281, nr 282, nr 283, nr 284, nr 285, nr 286, nr 287, nr 288 oraz zachodnią częścią działki nr 139/3 od wschodu ograniczoną linią będącą przedłużeniem wschodniej granicy działki nr 143/2 (obręb 0019).

4. Z obszaru pomnika historii "Rogalin - zespół pałacowo-parkowy z obszarem dawnego majątku ziemskiego" wyłączone są:

1) obszar pokrywający się z obszarem działek ewidencyjnych: nr 71/1 i nr 71/2 (obręb 0019),

2) obszar pokrywający się z obszarem działek ewidencyjnych: nr 70/5, nr 70/6 i nr 70/7 (obręb 0019),

3) obszar pokrywający się z obszarem działki ewidencyjnej nr 54/2 (obręb 0019),

4) obszar pokrywający się z obszarem działek ewidencyjnych: nr 50/2, nr 50/3, nr 50/4, nr 50/5, nr 50/6, nr 50/7, nr 50/8, nr 50/9, nr 50/12, nr 50/17, nr 50/19 i nr 50/20 (obręb 0019),

5) obszar, którego granica przebiega: południową granicą działki ewidencyjnej nr 119/30, zachodnią (skręcając w kierunku południowym), południową i fragmentem południowo-wschodniej granicy działki nr 277, zachodnią granicą działki nr 259, zachodnią i północną granicą działki nr 269, zachodnią granicą działki nr 83, fragmentem wschodniej granicy działki nr 58/1, południowo-wschodnią, wschodnią i północno-wschodnią granicą działki nr 206 i (biegnąc dalej w kierunku północnym) fragmentem wschodniej granicy działki nr 58/1 (obręb 0019).

5. Mapa przedstawiająca część pomnika historii, o której mowa w ust. 1 pkt 1, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

6. Mapa pomnika historii "Rogalin - zespół pałacowo-parkowy z obszarem dawnego majątku ziemskiego" stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.";

5)
załącznik do rozporządzenia oznacza się jako załącznik nr 1, który otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia;
6)
dodaje się załącznik nr 2 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

MAPA CZĘŚCI POMNIKA HISTORII: ROGALIN - ZESPÓŁ PAŁACOWY Z OGRODEM I PARKIEM

ZAŁĄCZNIK Nr  2

MAPA POMNIKA HISTORII "ROGALIN - ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY Z OBSZAREM DAWNEGO MAJĄTKU ZIEMSKIEGO"