Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2271

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 grudnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 listopada 2017 r.
w sprawie uznania za pomnik historii "Grudziądz - zespół zabytkowych spichlerzy wraz z panoramą od strony Wisły"

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187) zarządza się, co następuje:
§  1.  Uznaje się za pomnik historii "Grudziądz - zespół zabytkowych spichlerzy wraz z panoramą od strony Wisły", położony w Grudziądzu, w województwie kujawsko-pomorskim.
§  2.  Celem ochrony pomnika historii wymienionego w § 1 jest zachowanie, ze względu na wartości historyczne, naukowe, urbanistyczne i krajobrazowe, zespołu spichlerzy o genezie średniowiecznej, będącego ważnym dokumentem historii miasta i jego znaczenia w dziejach handlu na ziemiach polskich, wyróżniającego się oryginalną, zwartą formą architektoniczną, wynikającą z nietypowego usytuowania na wysokiej skarpie, w miejscu murów obronnych, oraz unikatową panoramą od strony Wisły.
§  3. 
1.  Obszar pomnika historii "Grudziądz - zespół zabytkowych spichlerzy wraz z panoramą od strony Wisły" obejmuje Bramę Wodną oraz spichlerze wraz z najbliższym otoczeniem - skarpą wiślaną i fragmentem rzeki. Granica pomnika historii przebiega: zachodnią granicą ul. Spichrzowej - od północno-zachodniego narożnika działki nr 127/2 (obręb ewidencyjny 0045) zachodnimi granicami tej działki i działki nr 163/1 (przechodząc na teren obrębu ewidencyjnego 0046) - następnie północną, wschodnią i fragmentem południowej granicy działki nr 16/1, wschodnią i południową granicą działki nr 147, południowymi granicami działek nr 12 i nr 11, w linii prostej dociera do północno-wschodniego narożnika działki nr 2/1, biegnie północną i zachodnią granicą tej działki, południową granicą działki nr 2/4, w linii prostej dociera do południowo-zachodniego narożnika działki nr 1 (przechodząc na teren obrębu ewidencyjnego 0003), biegnie fragmentem zachodniej granicy tej działki, skręca na wschód i przedłużeniem północnej granicy działki nr 29 dociera do północno-zachodniego narożnika tej działki (przechodząc na teren obrębu ewidencyjnego 0045), biegnie jej północną granicą i północno-wschodnią granicą działki nr 28 dociera do północno-zachodniego narożnika działki nr 127/2.
2.  Mapa pomnika historii "Grudziądz - zespół zabytkowych spichlerzy wraz z panoramą od strony Wisły" stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

MAPA POMNIKA HISTORII "GRUDZIĄDZ - ZESPÓŁ ZABYTKOWYCH SPICHLERZY WRAZ Z PANORAMĄ OD STRONY WISŁY"