Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.654

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 marca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 15 marca 2017 r.
w sprawie uznania za pomnik historii "Gliwice - radiostacja"

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Uznaje się za pomnik historii "Gliwice - radiostacja", położony w Gliwicach, w województwie śląskim.
§  2.  Celem ochrony pomnika historii wymienionego w § 1 jest zachowanie, ze względu na wartości historyczne i naukowe oraz autentyczność substancji, zespołu dawnej radiostacji zajmującego istotną pozycję w historii Polski jako miejsce tzw. prowokacji gliwickiej, którego wyróżnikiem jest drewniana wieża nadawcza o konstrukcji kratowej, będąca unikatowym świadectwem międzywojennej myśli inżynieryjnej.
§  3. 
1.  Obszar pomnika historii "Gliwice - radiostacja" obejmuje wieżę nadawczą, budynek muzeum (dawny budynek techniczny) oraz dwa budynki mieszkalne i pokrywa się z obszarem działki ewidencyjnej numer 1527 (obręb ewidencyjny nr 0049, Szobiszowice).
2.  Mapa pomnika historii "Gliwice - radiostacja" stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

MAPA POMNIKA HISTORII "GLIWICE - RADIOSTACJA"