Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2276

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 grudnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 22 listopada 2017 r.
w sprawie uznania za pomnik historii "Ciechocinek - zespół tężni i warzelni soli wraz z parkami Tężniowym i Zdrojowym"

Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187) zarządza się, co następuje:
§  1.  Uznaje się za pomnik historii "Ciechocinek - zespół tężni i warzelni soli wraz z parkami Tężniowym i Zdrojowym", położony w Ciechocinku, w województwie kujawsko-pomorskim.
§  2.  Celem ochrony pomnika historii wymienionego w § 1 jest zachowanie, ze względu na wartości historyczne, naukowe, krajobrazowe oraz autentyczność i funkcjonalną integralność, unikatowego zakładu produkcji soli warzonej w otoczeniu parkowym, kontynuującego działalność z zastosowaniem metod i urządzeń historycznych oraz z ich wykorzystaniem w lecznictwie uzdrowiskowym.
§  3. 
1.  Obszar pomnika historii "Ciechocinek - zespół tężni i warzelni soli wraz z parkami Tężniowym i Zdrojowym" obejmuje historycznie ukształtowaną przestrzeń zakładu przemysłu solnego i uzdrowiska z powiązanymi funkcjonalnie budowlami, budynkami, urządzeniami oraz parkowymi strefami rekreacyjnymi.
2.  Granica pomnika historii przebiega indywidualnie dla poszczególnych obiektów:
1) obudowa źródła solanki nr 11, tzw. "Grzybek" - w granicach działki nr 715/1;
2) Park Tężniowy - ograniczony: ul. Sportową, fragmentem ul. Stanisława Staszica, Placem Gdańskim i ul. Tężniową. Granica biegnie: od północnego narożnika działki nr 102/4 północno-wschodnią granicą tej działki, fragmentem północnej i wschodnią granicą działki nr 108/1, fragmentem wschodniej granicy działki nr 110/6, północno-wschodnią i południowo-wschodnią granicą działki nr 115/3, dalej linią łamaną po wschodniej, południowej i fragmencie zachodniej granicy działki nr 110/6, południową granicą działek nr 105/9, południową i fragmentem zachodniej granicy działki nr 105/20, południową granicą działek nr 105/19, nr 105/11, nr 105/12, południową i fragmentem zachodniej granicy działki nr 105/5, południowym, a następnie zachodnim fragmentem granicy działki nr 105/4, przecina fragment działki nr 105/17 linią łączącą południowy narożnik tej działki i południowy narożnik działki nr 101, dalej biegnie zachodnią granicą działki nr 101, linią łamaną po fragmencie zachodniej granicy działki nr 102/4, dochodząc do północnego narożnika tej działki;
3) Tężnie - w granicach działek nr 105/9, nr 101, nr 103;
4) Rezerwuar solanki duży - w granicach obrysu budowli w obrębie działki nr 2643/12;
5) Rezerwuar solanki mały - w granicach obrysu budowli w obrębie działki nr 2643/12;
6) Budynek warzelni soli - w granicach murów obwodowych na planie litery L w obrębie działki nr 2643/12;
7) Park Zdrojowy - ograniczony ulicami: Romualda Traugutta, Tadeusza Kościuszki oraz Solną. Granica biegnie: od wschodniego narożnika działki nr 176/12 odcinkiem południowo-wschodniej granicy tej działki, południowo-wschodnią granicą działki nr 176/4, odcinkiem południowo-wschodniej i południowo-zachodniej granicy działki nr 176/12, południowo-zachodnią granicą działki nr 176/5, odcinkiem południowo-zachodniej i północno-zachodniej granicy działki nr 176/12, północno-zachodnią granicą działki nr 176/3, odcinkiem północno-zachodniej granicy działki nr 176/12, północno-zachodnią i północno-wschodnią granicą działki nr 176/10, odcinkiem północno-wschodniej działki nr 176/12, północno-wschodnią granicą działki nr 176/11, odcinkiem północno-wschodniej działki nr 176/12, dochodząc do wschodniego narożnika tej działki.
§  4.  Mapa pomnika historii "Ciechocinek - zespół tężni i warzelni soli wraz z parkami Tężniowym i Zdrojowym" stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

MAPA POMNIKA HISTORII "CIECHOCINEK - ZESPÓŁ TĘŻNI I WARZELNI SOLI WRAZ Z PARKAMI TĘŻNIOWYM I ZDROJOWYM"