Dziennik Ustaw

Dz.U.1968.6.35

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 marca 1968 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 lutego 1968 r.
w sprawie uznania części obszaru dzielnicy Nowe Miasto w Poznaniu za obszar urbanizacyjny.

Na podstawie art. 23 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (Dz. U. z 1961 r. Nr 32, poz. 159 i z 1964 r. Nr 16, poz. 94 oraz Nr 43, poz. 297) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Część obszaru dzielnicy Nowe Miasto w Poznaniu o powierzchni 218,47 ha uznaje się za obszar urbanizacyjny.
2. Granicę obszaru urbanizacyjnego (ust. 1) oznacza się według określeń zawartych w arkuszach mapy ewidencji gruntów miasta Poznania; granica ta biegnie:
a) w obrębie Rataj:

od północnego załamania działki 26, położonej nad rzeką Wartą, w kierunku południowo-wschodnim do ul. Wioślarskiej – działką 2 (arkusz 4), dalej w kierunku południowym wzdłuż działki 12 do ul. Obrzyca (arkusz 10); od ul. Obrzyca granicą działki 7 w kierunku południowo-zachodnim do działki 1 i granicami działki 1 w kierunku wschodnim do działki 4 (arkusz 11), dalej granicami działek 1 i 2 w kierunku południowo-wschodnim, następnie ul. Szczytnicką do ul. Zamenhofa – działki 17 (arkusz 12); ulicą Zamenhofa w kierunku południowo-zachodnim (arkusz 14); od ul. Zamenhofa w kierunku południowym (dawną trasą ul. Rataje), następnie w kierunku południowo-wschodnim do granicy działki 49, dalej w kierunku wschodnim do narożnika działki 2 oraz granicą działki 2 i ul. Zamenhofa w kierunku północnym, następnie granicą działki 2 w kierunku wschodnim do rowu Obrzyca (arkusz 17);

b) w obrębie Żegrza:

od rowu Obrzyca wzdłuż granicy działki 2/1 w kierunku wschodnio-południowym do ul. Wagrowskiej, dalej ul. Wagrowską w kierunku północno-wschodnim (arkusz 12), następnie ul. Wagrowską w kierunku północno-wschodnim (arkusz 11), dalej środkiem ul. Wagrowskiej w kierunku północno-wschodnim do ul. Byteńskiej (arkusz 10), następnie ul. Byteńską w kierunku wschodnio-południowym, potem w kierunku północnym granicą działki 32 do granicy działki 27 i granicą tej działki w kierunku południowo-wschodnim do jej narożnika, dalej granicą działek 30 i 27 w kierunku wschodnio-północnym do ul. Ostrowskiej, następnie ul. Ostrowską w kierunku północno-zachodnim do rowu Obrzyca (arkusz 6);

c) w obrębie Rataj:

od rowu Obrzyca ulicą Ostrowską w kierunku północno-zachodnim do zbiegu ulic Katowickiej i Wioślarskiej (arkusz 8); od ul. Wioślarskiej ulicą Ostrowską w kierunku północnym do ul. Krzywoustego granicami działek 35, 33, 31 w kierunku zachodnio-północnym, następnie granicami działek 23, 21, 20 do ulicy Pleszewskiej, ul. Pleszewską i dalej w kierunku południowym granicami działek 3, 2, 9 i 12 do ul. Rataje (arkusz 5); od ul. Rataje w kierunku zachodnim ulicą Krzywoustego do ulicy Serafitek (arkusz 3); od ul. Serafitek w kierunku zachodnim ulicą Krzywoustego do granicy działki 26, dalej w kierunku północnym granicą działki 26 do narożnika działki 27 i granicą działki 27 do północnego załamania działki 26 (arkusz 4).

3. Plan sytuacyjny obszaru urbanizacyjnego (ust. 1 i 2) zawarty jest w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.
1. Położone na obszarze urbanizacyjnym tereny wymienione w art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 14 lipca 1961 r. o gospodarce terenami w miastach i osiedlach (Dz. U. z 1961 r. Nr 32, poz. 159 oraz z 1964 r. Nr 16, poz. 94 i Nr 43, poz. 297), zwanej dalej ustawą, zostaną oddane dotychczasowym ich właścicielom w wieczyste użytkowanie.
2. Jeżeli oddanie terenu w wieczyste użytkowanie byłoby niezgodne z planem zagospodarowania przestrzennego albo jeżeli niezgodność ta okazałaby się w okresie trwania wieczystego użytkowania, będzie dotychczasowym właścicielom przyznane odszkodowanie na podstawie przepisów o wywłaszczeniu nieruchomości.
3. Odmowa oddania w wieczyste użytkowanie terenu wymienionego w art. 23 ust. 3 ustawy nie stoi na przeszkodzie pozostawieniu byłemu właścicielowi na jego wniosek tego terenu do bezpłatnego korzystania wraz z położonymi na nim budynkami i urządzeniami do czasu przystąpienia do realizacji planu zagospodarowania przestrzennego na tym terenie; odszkodowanie staje się w tym wypadku wymagalne od dnia utraty możności korzystania z terenu.
4. W wypadkach, o których mowa w ust. 3, właściwy organ do spraw gospodarki terenami (§ 5 ust. 1) zawiadomi byłego właściciela gospodarstwa rolnego, sadowniczego lub warzywniczego o terminie przystąpienia do realizacji planu zagospodarowania przestrzennego na terenie danego gospodarstwa. Zawiadomienie powinno nastąpić w zasadzie na jeden rok przed tym terminem, a w razie konieczności wcześniejszego objęcia terenu przez inwestora powinno nastąpić w takim czasie, aby właściciel miał zapewnioną możność zebrania plonów.
§  3. Przepisy § 2 stosuje się odpowiednio do osób określonych w art. 45 ust. 2 ustawy po uregulowaniu ich tytułów własności stosownie do przepisów wymienionych w tym artykule.
§  4. Nieruchomości, które przed ustanowieniem obszaru urbanizacyjnego stanowiły własność osób prawnych nie będących jednostkami gospodarki uspołecznionej, zabudowane budynkami i urządzeniami niezbędnymi do wykonywania ich ustawowych lub statutowych zadań, mogą być pozostawione tym osobom do bezpłatnego korzystania do czasu realizacji planu zagospodarowania przestrzennego terenu.
§  5.
1. Decyzje o oddaniu lub odmowie oddania terenu w wieczyste użytkowanie oraz o ustaleniu odszkodowania w razie odmowy oddania terenu w wieczyste użytkowanie (§ 2 ust. 2) wydaje organ do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Nowe Miasto w Poznaniu.
2. Nadzór nad orzecznictwem określonym w ust. 1 sprawuje Minister Gospodarki Komunalnej.
§  6. Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrom Gospodarki Komunalnej i Sprawiedliwości oraz Prezydium Rady Narodowej m. Poznania.
§  7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

PLAN SYTUACYJNY OBSZARU URBANIZACYJNEGO

(grafikę pominięto)