§ 7. - Uzgadnianie projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego... - Dz.U.2021.1722 - OpenLEX

§ 7. - Uzgadnianie projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1722

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 września 2021 r.
§  7. 
Do postępowań administracyjnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.