§ 6. - Uzgadnianie projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1722

Akt utracił moc
Wersja od: 17 września 2021 r.
§  6. 
1. 
Zawiadomienie o uzgodnieniu projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego lub projektu technicznego obiektu budowlanego, o którym mowa w § 3, przesyła się w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej lub na adres poczty elektronicznej wskazany w Biuletynie Informacji Publicznej komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej właściwego dla miejsca lokalizacji inwestycji.
2. 
W przypadku przesłania zawiadomienia o uzgodnieniu projektu w formie dokumentu elektronicznego komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej właściwy dla miejsca lokalizacji inwestycji potwierdza odbiór zawiadomienia przez wystawienie potwierdzenia odbioru dokumentu za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej lub na adres poczty elektronicznej wnoszącego zawiadomienie.
3. 
Potwierdzenie odbioru dokumentu przekazanego na adres poczty elektronicznej stanowią dane elektroniczne powiązane z doręczonym zawiadomieniem, zawierające w szczególności:
1)
pełną nazwę organu, któremu doręczono dokument elektroniczny;
2)
datę wytworzenia dokumentu potwierdzającego odbiór zawiadomienia;
3)
datę i godzinę wprowadzenia zawiadomienia do systemu teleinformatycznego organu.
4. 
Zakres zawiadomienia o uzgodnieniu projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego lub projektu technicznego obiektu budowlanego określa jego wzór zawarty w załączniku nr 2 do rozporządzenia.