§ 5. - Uzgadnianie projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego... - Dz.U.2021.1722 - OpenLEX

§ 5. - Uzgadnianie projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1722

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 września 2021 r.
§  5. 
1. 
Uzgodnienia projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego dokonuje się w trakcie sporządzania tych projektów przez projektanta, w toku wzajemnej współpracy z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, zwanym dalej "rzeczoznawcą", polegającej na:
1)
konsultacji rozwiązań projektowych w zakresie oceny ich zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej;
2)
wymianie uwag i stanowisk w zakresie projektowanych technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego;
3)
opracowaniu scenariusza pożarowego dla obiektu budowlanego lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową, w których przewidziano stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej, stałych urządzeń gaśniczych, urządzeń oddymiających lub urządzeń zapobiegających zadymieniu.
2. 
Odcisk pieczęci i podpis rzeczoznawcy, potwierdzające uzgodnienie projektu umieszcza się:
1)
w przypadku projektu zagospodarowania działki lub terenu - w części rysunkowej projektu na rysunku zagospodarowania działki lub terenu, sporządzonym na aktualnej mapie do celów projektowych lub jej kopii;
2)
w przypadku projektu architektoniczno-budowlanego - w części rysunkowej projektu na rzucie pierwszej kondygnacji nadziemnej, a gdy część rysunkowa projektu go nie zawiera, na rzucie najwyższej kondygnacji podziemnej albo na rzucie najniższego charakterystycznego poziomu;
3)
w przypadku projektu technicznego - w części rysunkowej projektu na rzucie kondygnacji albo poziomu, o których mowa w pkt 2, a gdy część rysunkowa projektu ich nie zawiera, na schemacie i rysunku z projektowanymi rozwiązaniami zasadniczych elementów wyposażenia instalacyjno-budowlanego, istotnych dla bezpieczeństwa pożarowego obiektu budowlanego;
4)
w przypadku projektu urządzenia przeciwpożarowego - w części rysunkowej projektu na rzucie kondygnacji albo poziomu, o których mowa w pkt 2, a gdy projekt ich nie zawiera, na rysunku z projektowanymi rozwiązaniami zasadniczych elementów urządzenia przeciwpożarowego.
3. 
Wzór pieczęci, o której mowa w ust. 2, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
4. 
W polu pieczęci "miejscowość, data" określa się miejscowość i datę dokonania uzgodnienia projektu, a wyrażenia "bez uwag" i "z uwagami" skreśla się odpowiednio w przypadku uzgodnienia projektu z uwagami albo bez uwag.
5. 
Uzgodnienie projektu technicznego jest równoznaczne z uzgodnieniem projektu urządzenia przeciwpożarowego, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
1)
zakres zawartych w projekcie technicznym danych o projektowanych rozwiązaniach dotyczących urządzenia przeciwpożarowego obejmuje co najmniej jego budowę, zakres i cel stosowania, parametry techniczno-użytkowe, sposób działania w warunkach normalnych i w przypadku pożaru, sposób powiązania z innymi instalacjami i urządzeniami budowlanymi obiektu budowlanego, instalacjami i urządzeniami technologicznymi oraz sieciami (urządzeniami) lub instalacjami zewnętrznymi, w stopniu szczegółowości umożliwiającym prawidłowe wykonanie, oraz warunki poddawania przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym;
2)
przy uzgodnieniu projektu technicznego rzeczoznawca zamieścił adnotację, których urządzeń przeciwpożarowych dotyczy to uzgodnienie.
6. 
Potwierdzenia uzgodnienia projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego lub projektu urządzenia przeciwpożarowego, sporządzonego w oprawie wielotomowej, dokonuje się co najmniej w jednym z tomów tego projektu, z adnotacją o tomach, których to uzgodnienie dotyczy.
7. 
W przypadku uzgodnienia z uwagami projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego lub projektu urządzenia przeciwpożarowego uwagi umieszcza się w sposób czytelny pod odciskiem pieczęci potwierdzającej uzgodnienie, a w przypadku braku miejsca po adnotacji "verte" - na odwrocie części rysunkowej. Pod uwagami na odwrocie części rysunkowej umieszcza się datę i podpis rzeczoznawcy.