§ 2. - Uzgadnianie projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1722

Akt utracił moc
Wersja od: 17 września 2021 r.
§  2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
kategorii zagrożenia ludzi, strefie pożarowej, kondygnacji, grupie wysokości, gęstości obciążenia ogniowego - należy przez to rozumieć odpowiednio kategorię zagrożenia ludzi, strefę pożarową, kondygnację, grupę wysokości i gęstość obciążenia ogniowego, określone w przepisach w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
2)
urządzeniach oddymiających - należy przez to rozumieć urządzenia oraz instalacje służące do usuwania dymu i ciepła;
3)
materiałach niebezpiecznych pożarowo, zagrożeniu wybuchem, technicznych środkach zabezpieczenia przeciwpożarowego, urządzeniu przeciwpożarowym - należy przez to rozumieć odpowiednio materiały niebezpieczne pożarowo, zagrożenie wybuchem, techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego i urządzenia przeciwpożarowe, określone w przepisach w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;
4)
scenariuszu pożarowym - należy przez to rozumieć opis sekwencji możliwych zdarzeń w czasie pożaru, reprezentatywnego dla danego miejsca jego wystąpienia lub obszaru oddziaływania, w szczególności dla strefy pożarowej lub strefy dymowej, uwzględniający przede wszystkim:
a)
sposób funkcjonowania urządzeń przeciwpożarowych, innych technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego, instalacji i urządzeń użytkowych lub technologicznych, oraz ich współdziałanie i oddziaływanie na siebie,
b)
rozwiązania organizacyjne niezbędne do właściwego funkcjonowania projektowanych zabezpieczeń.