§ 2. - Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. - Dz.U.2015.2117 - OpenLEX

§ 2. - Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.2117

Akt utracił moc
Wersja od: 14 grudnia 2015 r.
§  2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
kategorii zagrożenia ludzi, strefie pożarowej, kondygnacji, grupie wysokości - należy przez to rozumieć odpowiednio kategorię zagrożenia ludzi, strefę pożarową, kondygnację lub grupę wysokości w rozumieniu przepisów w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
2)
zagrożeniu wybuchem, technicznych środkach zabezpieczenia przeciwpożarowego - należy przez to rozumieć odpowiednio zagrożenie wybuchem lub techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego w rozumieniu przepisów w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;
3)
scenariuszu pożarowym - należy przez to rozumieć opis sekwencji możliwych zdarzeń w czasie pożaru, reprezentatywnego dla danego miejsca jego wystąpienia lub obszaru oddziaływania, w szczególności dla strefy pożarowej lub strefy dymowej, uwzględniający przede wszystkim:
a)
sposób funkcjonowania urządzeń przeciwpożarowych, innych technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego, urządzeń użytkowych lub technologicznych, oraz ich współdziałanie i oddziaływanie na siebie,
b)
rozwiązania organizacyjne niezbędne do właściwego funkcjonowania projektowanych zabezpieczeń.