§ 1. - Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. - Dz.U.2015.2117 - OpenLEX

§ 1. - Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.2117

Akt utracił moc
Wersja od: 14 grudnia 2015 r.
§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
rodzaje obiektów budowlanych istotnych ze względu na konieczność zapewnienia ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem, których projekty budowlane wymagają uzgodnienia pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej, zwanego dalej "uzgodnieniem";
2)
podstawowe dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu budowlanego, które powinny stanowić podstawę uzgodnienia;
3)
szczegółowy sposób dokonywania uzgodnień projektu budowlanego;
4)
wzór pieczęci potwierdzającej uzgodnienie projektu budowlanego obiektu budowlanego;
5)
sposób i zakres zawiadomienia o uzgodnieniu projektu budowlanego.