Rozdział 1 - Uwłaszczenie dzierżawców. - Uwłaszczenie i uregulowanie innych spraw, związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1959.14.78 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 1999 r.

Rozdział 1

Uwłaszczenie dzierżawców.

Nieruchomości państwowe użytkowane przez rolników na podstawie umów dzierżawy co najmniej przez trzy lata przed dniem wejścia w życie dekretu nadaje się tym rolnikom lub ich następcom prawnym na ich wniosek na własność, jeżeli gospodarują na tych nieruchomościach.

Nie podlegają nadaniu resztówki pozostałe po przeprowadzeniu reformy rolnej. Starosta może jednak zezwolić na nadanie na własność resztówki lub jej części, jeżeli uzna ją za zbędną dla gospodarki uspołecznionej.

1.
1. Nieruchomości nadaje się na własność za cenę szacunkową, od której odlicza się 1/20 część za każdy rok dzierżawy przed dniem 1 stycznia 1945 r. oraz sumę czynszu dzierżawnego wypłaconą po dniu 1 stycznia 1945 r. na rzecz Państwowego Funaduszu Ziemi.
2.
Przepisy ust. 1 mają odpowiednie zastosowanie do dzierżawców wymienionych w art. 1, którym nieruchomości dzierżawione nadano już na podstawie przepisów o przeprowadzeniu reformy rolnej bądź o ustroju rolnym i osadnictwie.
1. 2
O nadaniu nieruchomości na własność i o ustaleniu ceny nabycia orzeka starosta.
2.
Postępowanie prowadzi się na koszt Państwa.

Przepisy art. 1-4 stosuje się również do nieruchomości państwowych użytkowanych przez osoby pozostające w stosunku pracy, rencistów i rzemieślników na podstawie umów dzierżawy zawartych przed dniem 1 września 1939 r.

1 Art. 2 zmieniony przez art. 11 pkt 2 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U.98.106.668) z dniem 1 stycznia 1999 r.
2 Art. 4 ust. 1 zmieniony przez art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U.98.106.668) z dniem 1 stycznia 1999 r.