Art. 7. - Uwłaszczenie i uregulowanie innych spraw, związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1959.14.78 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 1999 r.
Art.  7.
1.
1. Osoby gospodarujące na nieruchomościach państwowych położonych na Ziemiach Odzyskanych uznaje się za właścicieli tych nieruchomości, jeżeli uzyskały obywatelstwo polskie i są członkami rodziny poprzedniego właścicela, który utracił własność nieruchomości wskutek nieuzyskania obywatelstwa polskiego.
2.
Za członków rodziny uważa się małżonka, dzieci, wnuków, rodziców i rodzeństwo.