Art. 6. - Uwłaszczenie i uregulowanie innych spraw, związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1959.14.78 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 1999 r.
Art.  6.
1.
1. Rolników gospodarujących na nieruchomościach państwowych uznaje się za właścicieli tych nieruchomości, jeżeli oni lub ich poprzednicy prawni uzyskali posiadanie tych nieruchomości na podstawie:
1)
umowy zawartej przed dniem 13 września 1944 r., a na Ziemiach Odzyskanych - przed dniem 9 maja 1945 r. z zamiarem nabycia na własność lub
2)
umowy o dział, zawartej przed dniem 1 września 1945 r., albo
3)
orzeczenia o zatwierdzeniu projektu parcelacji nieruchomości państwowych i wykazu nabywców wydanego przed dniem 1 września 1939 r.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się bez względu na zachowanie przepisanej formy umowy.
3. 3
W przypadkach gospodarczo uzasadnionych starosta może zezwolić na uzanie rolnika za właściciela nieruchomości, na której gospodaruje, choćby objęcie nieruchomości w posiadanie nastąpiło na podstawie umowy zawartej już po dacie określonej w ust. 1 pkt 1, jeżeli nabywca działał w dobrej wierze.
4.
Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio również do osób pozostających w stosunku pracy, rencistów i rzemieślnikow, chociażby na nieruchomościach nie gospodarowali.
3 Art. 6 ust. 3 zmieniony przez art. 11 pkt 2 ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa (Dz.U.98.106.668) z dniem 1 stycznia 1999 r.