Dziennik Ustaw

Dz.U.1969.1.7

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 stycznia 1969 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 28 grudnia 1968 r.
w sprawie utworzenia Wydziału dla Nieletnich (Sądu dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym we Wrocławiu.

Na podstawie art. 6 Prawa o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1964 r. Nr 6, poz. 40) zarządza się, co następuje:
§  1. Tworzy się Wydział dla Nieletnich (Sąd dla Nieletnich) w Sądzie Powiatowym we Wrocławiu dla okręgów Sądów Powiatowych we Wrocławiu, Oławie, Strzelnie i Środze Śląskiej.
§  2. Traci moc § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 grudnia 1965 r. w sprawie utworzenia wydziałów dla nieletnich (sądów dla nieletnich) w okręgu Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu (Dz. U. z 1966 r. Nr 3, poz. 16).
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.