Utworzenie Warszawskiej Izby Rolniczej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1929.22.219

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 maja 1933 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 27 marca 1929 r.
o utworzeniu Warszawskiej Izby Rolniczej.

Na podstawie art. art. 3 14 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. o izbach rolniczych (Dz. U. R. P. Nr. 39, poz. 385) postanawia się co następuje:
Tworzy się Warszawską Izbę Rolniczą z siedzibą w mieście stołecznem Warszawie.

Okrąg działalności Warszawskiej Izby Rolniczej obejmuje obszar województwa warszawskiego.

Warszawskiej Izbie Rolniczej nadaje się statut dołączony do niniejszego rozporządzenia.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Rolnictwa.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK  1

TATUT WARSZAWSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

CZĘŚĆ I.

ORGANIZACJA IZBY.

POSTANOWIENIA WSTĘPNE.
§  1.
Izba Rolnicza z siedzibą w Warszawie nosi nazwę: "Warszawska Izba Rolnicza".
§  2.
Okręgiem działalności "Warszawskiej Izby Rolniczej" jest obszar województwa warszawskiego.
§  3.
Organami "Warszawskiej Izby Rolniczej" są: rada Izby, zarząd Izby i prezes Izby.

RADA IZBY.

§  4.
Rada Izby składa się z 24 radców z wyboru oraz z radców z nominacji Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych.

12 radców z wyboru wybierają zgromadzenia wyborcze w okręgach wyborczych (g 56), 12 zaś społeczne Organizacje rolnicze, powoływane do tego przez Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych.

§  5.
Rada Izby jest organem uchwalającym i kontrolującym.

Do zakresu działania redy Izby należy:

a)
wybór członków zarządu Izby oraz ich zastępców;
b)
wybór członków komisyj rewizyjnej i finansowo-budżetowej;
c)
uchwalanie preliminarzy budżetowych;
d)
uchwalanie wydatków nieprzewidzianych w budżecie oraz przewidzianych w niewystarczającej wysokości z równoczesnem wskazaniem źródeł pokrycia tych wydatków;
e)
zatwierdzanie na podstawie wniosków komisji rewizyjnej rocznych zamknięć rachunkowych wraz z bilansem i przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności Izby;
f)
ustalanie na rzecz Izby opłat, których wprowadzenie lub określenie wysokości, w jakiej mają być pobierane, uzależnione jest w myśl obowiązujących przepisów od decyzji izby rolniczej;
g)
uchwalanie zaciągania pożyczek, nabywania, zbywania i obciążania nieruchomego majątku Izby oraz przyjmowania na rzecz Izby darowizn i zapisów;
h)
uchwalanie przejmowania od społecznych organizacyj rolniczych całego majątku tych organizacyj lub poszczególnych praw, zobowiązań, zakładów i urządzeń w celu właściwego ich zużytkowania oraz przejmowania od osób fizycznych i prawnych, a w szczególności publiczno-prawnych poszczególnych praw, zakładów i urządzeń;
i)
wyrażanie zgody: na przejęcie do dalszego prowadzenia pozostających pod zarządem Państwa zakładów oraz wszelkiego rodzaju urządzeń z zakresu objętego właściwością izb rolniczych;
j)
powoływanie komisyj i określanie ich zadań;
k)
określanie największej ilości osób, które mogą być kooptowane przez poszczególne komisje;
l)
zatwierdzanie uchwał komisyj w sprawach niezleconych komisjom do samodzielnego załatwienia oraz tych uchwał komisyj w sprawach zleconych komisjom do samodzielnego załatwienia, których wykonanie zostało wstrzymane przez prezesa Izby (§ 36 ustęp 3 i 4);
m)
określanie wysokości diet dla prezesa, wiceprezesa i członków zarządu Izby za sprawowanie przez nich czynności urzędowych, jak również wysokości ulegających zwrotowi kosztów podróży lub innych wydatków, spowodowanych temi czynnościami;
n)
określanie dla radców wysokości diet za dni posiedzeń rady Izby i komisyj, oraz wysokości ulegających zwrotowi kosztów podróży, związanych z wzięciem przez nich udziału w tych posiedzeniach;
o)
przyznawanie radcom prawa do zwrotu rzeczywiście poniesionych przez nich wydatków, spowodowanych wykonaniem specjalnych zleceń rady Izby;
p)
uchwalanie przepisów o prawach, obowiązkach i odpowiedzialności pracowników Izby, o warunkach zawiązywania i rozwiązywania z nimi stosunku służbowego, o ich uposażeniu służbowem oraz zaopatrzeniu emerytalnem;
r)
uchwalanie wniosków w sprawie zmian statutu Izby;
s)
uchwalanie wykluczenia z rady radcy w przypadkach, przewidzianych w obowiązujących przepisach o izbach rolniczych;
t)
uchwalanie regulaminu obrad rady Izby i jej komisyj;
w)
ustalanie porządku obrad rady Izby.
§  6.
Do ważności uchwał rady Izby w sprawach, wymienionych w § 5 pkt, a, c, e, f, g, h, potrzebna jest bezwzględna większość głosów, w sprawie zaś, wymienionej w pkt. s.- większość 2/3 przy obecności w obu przypadkach conajmniej polowy ogólnej ilości radców.

Uchwały rady Izby we wszystkich innych sprawach zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności conajmniej 1/3 ogólnej ilości radców.

W razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego.

Uchwały rady Izby w sprawach, wymienionych w § 5 pkt. c, d, e, g, h, m, p, wymagają zatwierdzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych, uchwały zaś w sprawie ustalenia opłat, przewidziane w pkt. f, wymagają zatwierdzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych w tych przypadkach, gdy to wynika z przepisów o wprowadzeniu tych opłat.

Uchwały rady Izby w sprawaoh, wymienionych w § 5 pkt. n, o, wymagają zatwierdzenia Wojewody Warszawskiego.

Uchwały rady Izby, wymagające zatwierdzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych, Izba składa Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych za pośrednictwem Wojewody Warszawskiego.

§  7.
Rada Izby wybiera ze swego grona zarząd Izby w głosowaniu tajnem.

Wybory do zarządu Izby odbywać się będą na pierwszem posiedzeniu rady Izby, zwołanem przez ustępującego prezesa Izby, w przypadkach zaś rozwiązania rady Izby - przez komisarza po przeprowadzeniu wyboru radców z okręgów wyborczych i społecznych organizacyj rolniczych.

W razie ustąpienia członka zarządu Izby przed końcem okresu, na który został wybrany, rada Izby wybiera nowego członka zarządu na czas pozostały do końca wymienionego okresu.

Równocześnie z wyborem członków zarządu rada Izby wybiera ze swego grona dla każdego z tych członków zastępcę;

§  8.
Rada Izby winna zawsze powołać komisję rewizyjną i komisję finansowo-budźetową.

Poza powyższemi komisjami rada Izby może powoływać inne jeszcze komisje do pełnienia stałych lub przejściowych zadań.

Członkami komisyj, wybieranymi przez radę, mogą być jedynie radcowie Izby, Członkami komisji rewizyjnej nie mogą być członkowie zarządu Izby.

§  9.
Rada Izby nie może zlecać komisjom do samodzielnego załatwiania spraw wymienionych w ust. 2 § 5.

W przypadkach przekazania komisji przez radę Izby wniosków, zgłoszonych na posiedzeniu rady Izby, wnioskodawca lub jeden z wnioskodawców, wybrany przez pozostałych, ma prawo referowania w komisji tych wniosków, oraz, o ile nie jest członkiem danej komisji, uczestniczenia w posiedzeniach komisji z głosem doradczym.

§  10.
Radcowie winni być zawiadamiani o posiedzeniach rady Izby najpóźniej na dziesięć dni przed terminem posiedzenia drogą imiennych zawiadomień listami poleconemi z podaniem terminu i miejsca posiedzenia oraz porządku obrad rady Izby.

Jednocześnie termin i miejsce posiedzenia oraz porządek obrad rady Izby winny być podane do wiadomości Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Wojewody Warszawskiego.

Termin i miejsce posiedzenia oraz porządek obiad winny być podane również do wiadomości publicznej, drogą wywieszenia obwieszczeń w lokalu Izby.

Preliminarz budżetowy oraz wnioski komisji finansowo-budżetowej odnośnie tego preliminarza, jak również zamknięcia rachunkowe i wnioski komisji rewizyjnej odnośnie tych zamknięć, winny być przesyłane Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych, Wojewodzie Warszawskiemu i wszystkim radcom najpóźniej na dziesięć dni przed terminem posiedzenia rady Izby, na którem sprawy te mają być rozpatrywane.

§  11.
Rada Izby zbiera się conajmniej raz do roku na sesję zwyczajną, celem uchwalenia budżetu na następny rok budżetowy, przyczem budżet winien być uchwalony na dwa miesiące przed rozpoczęciem następnego roku budżetowego. Najpóźniej na tej samej sesji winny być przedstawione do zatwierdzenia zamknięcia rachunkowe za ubiegły rok budżetowy wraz z bilansem oraz do przyjęcia roczne sprawozdania z działalności Izby za ten rok.

Posiedzenia rady Izby zwołuje i przewodniczy na nich prezes Izby.

Na żądanie zarządu Izby, albo conajmniej jednej-czwartej ogólnej ilości radców, zgłoszone z podaniem spraw, które mają być przedmiotem obrad rady Izby, a także na żądanie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych - prezes Izby obowiązany jest zwołać radę Izby na sesję nadzwyczajną, tak, aby rada Izby zebrała się nie później, niż przed upływem czterech tygodni od dnia otrzymania żądania.

§  12.
Posiedzenia rady Izby są jawne.

Na żądanie przedstawiciela Rządu będzie zarządzona tajność posiedzenia rady Izby. Tajność posiedzenia może być również uchwalona przez radę Izby większością 2/3 głosów na wniosek prezesa Izby lub 1/4 radców obecnych na posiedzeniu.

Obrady nad budżetem, rocznemi zamknięciami rachunkowemi i bilansem Izby winny odbywać się zawsze na posiedzeniu jawnem.

Przewodniczący ma prawo usunąć z sali posiedzeń rady Izby każdą osobę z publiczności, zakłócającą porządek, lub nawet w razie potrzeby zarządzić całkowite opuszczenie sali przed publiczność.

§  13.
Z każdego posiedzenia rady Izby należy spisać protokół.

Do protokółu należy wpisać przynajmniej:

a)
datę i miejsce posiedzenia rady Izby;
b)
listę imienną obecnych na posiedzeniu radców oraz radców nieobecnych z zaznaczeniem, czy usprawiedliwili swą nieobecność;
c)
porządek obrad rady Izby;
d)
treść powziętych przez radę Izby uchwał.

Przy uchwałach w sprawach wymienionych w § 5 pkt. a, c, e, f, g, h, s, należy nadto podać ilość oddanych za temi uchwałami głosów.

Protokół podpisuje przewodniczący posiedzenia i dwóch członków zarządu Izby.

Odpisy protokółów posiedzeń rady Izby winny być przesyłane Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Wojewodzie Warszawskiemu.

§  14.
Radcowie obowiązani są uczestniczyć we wszystkich posiedzeniach rady Izby oraz wykonywać powierzone im zadania.

Radca, który bez usprawiedliwienia opuścił 3 z kolei posiedzenia rady Izby, może być z rady Izby wykluczony.

§  15.
Radcom służy prawo do diet za dni posiedzeń rady Izby i komisyj oraz do zwrotu kosztów podróży, związanych z wzięciem przez nich udziału w tych posiedzeniach, w wysokości, określonej przez radę Izby i zatwierdzonej przez Wojewodę Warszawskiego.

KOMISJE.

Postanowienia ogólne.

§  16.
Prezes Izby niezwłocznie po powołaniu przez radę Izby komisji zaprasza jej członków na pierwsze posiedzenie, na którem komisja wybiera ze swego grona przewodniczącego i jego zastępcę.

Komisje, z wyjątkiem komisji rewizyjnej, mogą uzupełniać swój skład przez kooptację osób niebędących członkami rady Izby w ilości określonej przez radę Izby.

§  17.
Przewodniczący komisji, a w przypadku niemożności pełnienia przez niego obowiązków jego zastępca zwołuje posiedzenia komisji i przewodniczy na nich.

Członkowie komisji, prezes Izby, dyrektor biura Izby, oraz radcowie, uprawnieni do uczestniczenia w posiedzeniach komisji (§ 9 ust. 2), winni być zawiadamiani o posiedzeniach komisji najpóźniej na siedem dni przed terminem posiedzenia drogą imiennych zawiadomień listami poleconemi, z podaniem terminu i miejsca posiedzenia oraz porządku obrad komisji.

§  18.
Uchwały komisji zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności przewodniczącgo komisji lub jego zastępcy oraz conajmniej połowy ogólnej ilości członków komisji. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.

Z każdego posiedzenia komisji należy sporządzić protokół, którego odpis niezwłocznie po sporządzeniu go winien być przesłany zarządowi Izby.

Do protokółów posiedzeń komisyj mają analogiczne zastosowanie przepisy § 13 ust. 2.

Protokół podpisuje przewodniczący posiedzenia.

§  19.
Rada izby może odwołać członka komisji, będącego członkiem rady Izby.

Komisje w składzie członków rady Izby mogą w każdym czasie zrzec się współpracy kooptowanych członków komisji.

§  20.
Przewodniczący komisyj mogą za zgodą prezesa Izby powoływać rzeczoznawców. Przewodniczący komisji rewizyjnej, niezależnie od zgody prezesa Izby, obowiązany jest powoływać rzeczoznawców rachunkowych przy rozpatrywaniu przez komisję rocznych zamknięć rachunkowych i bilansu Izby. Rzeczoznawcy Rachunkowi, powoływani przez komisję rewizyjną, nie mogą być członkami zarządu Izby lub pracownikami Izby.
§  21.
Przewodniczący komisji lub wyznaczony przez niego członek komisji, będący członkiem rady, ma prawo brania udziału w posiedzeniach zarządu Izby z głosem doradczym w sprawach, dotyczących zakresu działania danej komisji lub powziętych przez nią uchwał, a rozpatrywanych pi zez zarząd Izby.

Przewodniczący komisyj winni być zawiadamiani o posiedzeniach zarządu z podaniem porządku obrad.

§  22.
Przewodniczący komisyj lub wyznaczeni przez nich członkowie komisyj, będących członkami rady Izby, referują radzie Izby sprawy, powierzone komisjom przez radę.
§  23.
Prezes Izby i dyrektor biura Izby mają prawo być obecnymi na posiedzeniach komisyj. Prezes Izby ma prawo zabierać głos poza koleją mówców. Przepisy te nie dotyczą komisji rewizyjnej, której przewodniczący ma prawo zapraszać na posiedzenia komisji prezesa Izby i dyrektora biura Izby, w celu otrzymania od nich wyjaśnień, bądź też prosić ich o złożenie wyjaśnień na piśmie.
§  24.
Komisje, z wyjątkiem komisji rewizyjnej, obowiązane są wydawać opinje na żądanie zarządu lub prezesa Izby.
§  25.
Członkowie komisji obowiązani są brać udział w pracach komisji, a w szczególności obowiązani są uczestniczyć w posiedzeniach komisyj.

Komisja rewizyjna

§  26.
Komisja rewizyjna składa się z pięciu członków,

Komisja rewizyjna przeprowadza kontrolę ksiąg, kasowości, gospodarki finansowej Izby oraz składa radzie. Izby wnioski w sprawie rocznych zamknięć rachunkowych i bilansu Izby.

Komisja rewizyjna zbiera się conajmniej raz do roku, nie później, niż w sześć miesięcy po zakończeniu poprzedniego roku budżetowego, przyczem czynności swe winna zakończyć najpóźniej na trzydzieści dni przed terminem zwyczajnej sesji rady Izby.

Wszystkie wnioski komisja rewizyjna składa radzie Izby, przyczem wnioski w sprawie rocznych zamknięć rachunkowych i bilansu winna przesłać również niezwłocznie po ich sporządzeniu do wiadomości komisji finansowo-budżetowej.

Komisja finansowo-budżetowa

§  27.
Komisja finansowo-budżetowa rozpatruje preliminarz budżetowy, przedstawiany radzie Izby przez zarząd Izby, oraz składa radzie Izby wnioski odnośnie tego preliminarza, przyczem czynności te winna zakończyć najpóźniej na piętnaście dni przed terminem zwyczajnej sesji rady Izby.

Inne komisje.

§  28.
Uchwały komisyj w sprawach niezleconych komisjom do samodzielnego załatwienia wymagają zatwierdzenia rady Izby.

Uchwały komisyj w sprawach zleconych komisjom do samodzielnego załatwienia ulegają wykonaniu przez zarząd Izby, o ile prezes Izby nie wstrzyma ich wykonania,

ZARZĄD IZBY.

§  29.
Zarząd Izby składa się z 5 członków, wybieranych przez radę Izby na trzy lata, Każdy członek zarządu ma zastępcę, wybranego przez radę Izby na ten sam okres czasu.

Zarząd Izby na pierwszem posiedzeniu, zwołane przez ustępującego prezesa Izby, w przypadkach zaś rozwiązania rady Izby przez komisarza nie później, niż w siedem dni po wyborach członków zarządu Izby, wybiera ze swego grona prezesa i wiceprezesa Izby na czas piastowania mandatu członka zarządu w głosowaniu, tajnem, ilością głosów, stanowiącą bezwzględną większość wszystkich członków zarządu Izby.

W razie ustąpienia prezesa lub wiceprezesa Izby przed końcem okresu, na który zostali wybrani, zarząd wybiera nowego prezesa lub wiceprezesa na czas pozostały do końca wymienionego okresu.

Ustępujący zarząd Izby sprawuje swe czynności do chwili utworzenia nowego zarządu. Przepis ten nie ma zastosowania w przypadkach rozwiązania rady Izby.

Zastępca wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki członka zarządu, którego zastępuje w przypadkach niemożności pełnienia przez członka swoich obowiązków. Zastępcy członków zarządu, wybranych na prezesa i wiceprezesa Izby, zastępując tych członków zarządu, nie wstępuje w prawa i obowiązki prezesa i wiceprezesa Izby.

§  30.
Zarząd Izby jest organem wykonawczym. Do zakresu działania zarządu Izby należy:
a)
wybór prezesa i wiceprezesa Izby;
b)
wykonywanie uchwał rady Izby i komisyj (§ 28 ust. 2);
c)
zarządzanie majątkiem Izby;
d)
przedstawianie radzie Izby wniosków o wprowadzenie na rzecz Izby opłat, których wprowadzenie lub określenie wysokości, w jakiej mają być pobierane, uzależnione jest w myśl obowiązujących przepisów od decyzji izby rolniczej;
e)
prowadzenie gospodarki finansowej Izby;
f)
uskutecznianie wydatków, nieprzewidzianych w budżecie lub przewidzianych w niewystarczającej wysokości, w sposób i przypadkach, określonych w obowiązujących przepisach o izbach rolniczych;
g)
ustanawianie opłat i ich wysokości za świadczenia i usługi, oddawane przez Izbę;
h)
układanie i przedstawianie radzie Izby oraz komisji finansowo - budżetowej preliminarza dochodów i wydatków Izby, spodziewanych w następnym roku budżetowym;
i)
przedstawianie radzie Izby oraz komisji rewizyjnej rocznych zamknięć rachunkowych wraz z bilansem;
j)
przedstawianie radzie Izby rocznych sprawozdań z działalności Izby oraz z działalności zarządu Izby;
k)
uchwalanie tworzenia przez Izbę rolniczych zakładów specjalnych;
l)
sprawowanie ogólnego kierownictwa zakładami i urządzeniami Izby oraz kontroli nad działalnością tych zakładów i urządzeń;
m)
układanie i przedstawianie radzie Izby przepisów o prawach, obowiązkach i odpowiedzialności pracowników Izby, o warunkach zawiązywania i rozwiązywania z nimi stosunku służbowego, o ich uposażeniu służbowem oraz zaopatrzeniu emerytalnem;
n)
ustalanie przepisów o budżetowaniu oraz przepisów rachunkowo - kasowych;
o)
ustalanie statutu organizacyjnego biura Izby;
p)
układanie porządku obrad rady Izby;
r)
uchwalanie planu pracy Izby w zakresie wszystkich zadań Izby;
s)
decydowanie w sprawie powoływania i zwalniania dyrektora oraz stałych pracowników biura Izby;
t)
określanie dla niebędących radcami członków komisyj wysokości diet za dni posiedzeń komisyj oraz wysokości ulegających zwrotowi kosztów podróży, związanych z wzięciem przez nich udziału w tych posiedzeniach;
u)
uchwalanie regulaminów obrad zarządu Izby;
w)
opinjowanie na żądanie właściwych władz projektów aktów prawodawczych;
z)
delegowanie przedstawicieli Izby do organów doradczych przy władzach państwowych i samorządowych oraz do innych organów kolegjalnych.

Poza powyższemi sprawami zarząd Izby decyduje we wszystkich innych sprawach, nienależących do zakresu działania rady i prezesa Izby oraz niezastrzeżonych przez radę do jej właściwości.

Zarząd Izby może zwracać się do komisyj, z wyjątkiem komisji rewizyjnej, o zaopinjowanie pewnych spraw oraz powoływać rzeczoznawców, celem uzyskania opinij, których wydanie wymaga specjalnych wiadomości.

Sprawy wymienione w pkt. b, c, e, l, w, z zarząd Izby może przekazać w całości lub w określonym przez siebie zakresie do załatwiania prezesowi Izby.

Zarząd Izby obowiązany jest przesłać preliminarz budżetowy do komisji finansowo - budżetowej najpóźniej na sześć tygodni, a roczne zaniknięcia rachunkowe i bilans do komisji rewizyjnej najpóźniej na osiem tygodni przed terminem zwyczajnego posiedzenia rady Izby. Uchwalony przez radę Izby budżet zarząd Izby obowiązany jest przesłać Wojewodzie Warszawskiemu w ciągu siedmiu dni od jego uchwalenia.

Zarząd Izby obowiązany jest przesyłać Wojewodzie Warszawskiemu odpisy protokółów posiedzeń komisyj, w ciągu siedmiu dni od dnia ich otrzymania,

§  31.
Do ważności uchwal zarządu Izby, z wyjątkiem wyboru prezesa i wiceprezesa Izby, potrzebna jest bezwzględna większość głosów przy obecności prezesa lub wiceprezesa Izby oraz conajmniej 3 członków zarządu.

W razie równości głosów przeważa głos przewodniczącego.

Uchwały zarządu Izby w sprawach wymienionych w § 30 pkt. a, g, k, n, o, r wymagają zatwierdzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych, w sprawach zaś wymienionych w pkt. t wymagają zatwierdzenia Wojewody Warszawskiego,

Uchwały zarządu wymagające zatwierdzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych Izba składa Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych za pośrednictwem Wojewody Warszawskiego.

Z każdego posiedzenia zarządu Izby należy spisać protokół.

Do protokółu należy wpisać przynajmniej:

a)
datę i miejsce posiedzenia zarządu Izby;
b)
listę imienną obecnych na posiedzeniu członków zarządu Izby oraz członków nieobecnych z zaznaczeniem, czy usprawiedliwili swą nieobecność;
c)
porządek obrad zarządu Izby;
d)
treść powziętych przez zarząd Izby uchwał.

Protokół podpisuje przewodniczący posiedzenia i jeden członek zarządu.

Odpisy protokółów posiedzeń zarządu Izby winny być przesyłane Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Wojewodzie Warszawskiemu,

§  32.
Członkowie zarządu Izby winni być zawiadamiani o posiedzeniach zarządu Izby najpóźniej na pięć dni przed terminem posiedzenia drogą imiennych zawiadomień listami poleconemi z podaniem terminu i miejsca posiedzenia oraz porządku obrad.

Jednocześnie termin i miejsce posiedzenia oraz porządek obrad winny być podawane do wiadomości Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Wojewody Warszawskiego.

§  33.
Zarząd Izby zbiera się conajmniej raz na dwa miesiące.

Posiedzenia zarządu Izby zwołuje i przewodniczy na nich prezes Izby.

Na żądanie conajmniej 3 członków zarządu Izby, zgłoszone z podaniem spraw, które mają być przedmiotem obrad, oraz na żądanie Wojewody Warszawskiego, prezes Izby obowiązany jest zwołać posiedzenie zarządu tak, aby zarząd zebrał się nie później, niż przed upływem dwóch tygodni od dnia otrzymania żądania.

§  34.
Członkowie zarządu Izby obowiązani są uczestniczyć we wszystkich posiedzeniach zarządu Izby oraz wykonywać ciążące na nich obowiązki,

Członek zarządu Izby w razie niemożności przybycia na posiedzenie zarządu obowiązany jest zawiadomić o tem prezesa Izby i swego zastępcę.

§  35.
Członkom zarządu Izby przysługuje prawo do diet za sprawowanie przez nich czynności urzędowych, jak również do zwrotu kosztów podróży i innych wydatków, spowodowanych temi czynnościami w wysokości, określonej przez radę Izby i zatwierdzonej przez Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych.

PREZES IZBY.

§  36.
Prezes Izby wybierany jest przez zarząd Izby na czas piastowania mandatu członka zarządu.

Do zakresu działania prezesa Izby należy:

a)
reprezentowanie Izby nazewnątrz;
b)
zwoływanie posiedzeń rady i zarządu Izby;
c)
przewodniczenie na posiedzeniach rady i zarządu Izby;
d)
czuwanie nad wykonaniem uchwał rady i zarządu Izby;
e)
zawiadamianie Wojewody Warszawskiego o zdekompletowaniu rady Izby;
f)
zawieszanie radcy w prawach członka rady Izby z powodu wdrożenia przeciwko niemu postępowania karno-sądowego wskutek popełnienia przezeń jednego z czynów, określonych w art. 18 pkt. c rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o izbach rolniczych;
g)
powoływanie i zwalnianie dyrektora biura Izby - na podstawie uchwały zarządu Izby za uprzednią, zgodą Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych, stałych pracowników - na wniosek dyrektora biura Izby, uchwalony przez zarząd Izby, oraz pracowników czasowych - na wniosek dyrektora biura Izby;
h)
sprawowanie nadzoru nad działalnością biura i zakładów Izby;
i)
podpisywanie wraz z jednym conajmniej członkiem zarządu Izby wszelkich dokumentów, ustanawiających dla Izby zobowiązania prawno- majątkowe;
j)
składanie Ministrowi Rolnictwa i Reform Rolnych sprawozdań o stanie rolnictwa w okręgu Izby;
k)
występowanie do rady Izby o wykluczenie z rady radcy, który bez usprawiedliwienia opuścił 3 z kolei posiedzenia rady Izby;
l)
wyznaczanie rzeczoznawców na żądanie władz lub osób zainteresowanych;
m)
aprobowanie i podpisywanie wszelkich aktów, które prezes zastrzeże do swej kompetencji;
n)
załatwianie spraw, przekazanych prezesowi przez zarząd Izby;
o)
załatwianie spraw, wymienionych w § 30 pkt. w, z również w razie nieprzekazania ich prezesowi Izby w przypadkach, gdy załatwienia tych spraw nie da się odroczyć do czasu zebrania się zarządu Izby.

Prezesowi Izby służy prawo wstrzymywania wykonania uchwał komisyj w sprawach zleconych tym komisjom do samodzielnego załatwienia (§ 28 ust. 2) w przypadkach sprzeczności ich z prawem, statutem Izby, uchwalonym przez zarząd Izby planem pracy, budżetem lub interesem Izby.

W razie skorzystania z powyższego uprawnienia prezes Izby obowiązany jest zawieszone uchwały przedstawić radzie Izby na najbliższem jej posiedzeniu.

Prezes Izby może zwracać się do komisyj, z wyjątkiem komisji rewizyjnej, o zaopinjowanie pewnych spraw oraz powoływać rzeczoznawców celem uzyskania opinij, których wydanie wymaga specjalnych wiadomości.

§  37.
Bez zgody prezesa zarząd, komisje, ani też radcowie Izby nie mają prawa występować w imieniu Izby nazewnątrz lub udzielać poleceń pracownikom Izby.
§  38.
Prezesowi Izby służy prawo do diet za sprawowanie czynności urzędowych, jak również do zwrotu kosztów podróży i innych wydatków, spowodowanych temi czynnościami w wysokości, określonej przez radę Izby i zatwierdzonej przez Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych.
§  39.
W razie jeżeli prezes Izby z jakichkolwiek powodów nie może pełnić swoich obowiązków, we wszystkich czynnościach prezesa zastępuje go wiceprezes Izby, któremu w tych przypadkach służy prawo do diet i do zwrotu kosztów podróży lub innych wydatków, spowodowanych jego czynnościami w wysokości, pobieranej przez prezesa Izby.

Ustępujący prezes i wiceprezes Izby sprawują swoje czynności do czasu zatwierdzenia wyboru nowego prezesa i wiceprezesa. Przepis ten nie ma zastosowania w przypadkach rozwiązania rady izby.

RZECZOZNAWCY.

§  40.
Rzeczoznawcom, powoływanym przez zarząd Izby lub komisje, nie przysługuje prawo głosowania i żądania wpisywania swoich uwag do protokółu.

Koszty rzeczoznawców, powoływanych przez zarząd Izby, prezesa Izby lub komisje, obciążają Izbę.

BIURO IZBY.

§  41.
"Biuro Izby załatwia czynności biurowe i wykonawcze, związane z działalnością Izby.

Na czele biura Izby stoi dyrektor.

Dyrektor biura Izby podlega bezpośrednio prezesowi Izby, przed którym za działalność biura jest odpowiedzialny. Dyrektor uczestniczy w posiedzeniach rady i zarządu Izby, referuje na nich -prawy, wypowiada opinje lub udziela potrzebnych wyjaśnień,

§  42.
Do czasu zatwierdzenia przez Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych uchwały rady Izby o prawach, obowiązkach i odpowiedzialności pracowników Izby, o warunkach zawiązywania i rozwiązywania z nimi stosunku służbowego, o ich uposażeniu służbowem oraz zaopatrzeniu emerytalnem, pracownicy Izby mogą być przyjmowani jedynie na czas nieokreślony w rozumieniu obowiązujących przepisów o umowie o pracę pracowników umysłowych.

GOSPODARKA FINANSOWA IZBY.

§  43.
Rok budżetowy Izby zaczyna się i kończy równocześnie z rokiem budżetowym Państwa.

Gospodarka finansowa Izby powinna obracać się ściśle w granicach ustalonych w budżecie Izby.

§  44.
Jeżeli w ciągu roku budżetowego zajdzie potrzeba wydatku, nieprzewidzianego w budżecie lub przewidzianego w niewystarczającej wysokości, wówczas uskutecznienie takiego wydatku wymaga specjalnej uchwały rady Izby, która jednocześnie powinna wskazać źródło jego pokrycia.

W przypadkach, w których uskutecznienie takiego wydatku nie da się odroczyć do czasu powzięcia przez radę Izby odpowiedniej uchwały bez szkody dla Izby, lub gdy wynika on z ustawowego obowiązku Izby, zarząd Izby może za zgodą Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych wydatek ten uskutecznić, obowiązany jest wszakże podać to do wiadomości radzie Izby na najbliższem jej posiedzeniu w celu uzyskania uchwały rady Izby, dotyczącej pokrycia tego wydatku.

CZĘŚĆ  II.

ORDYNACJA WYBORCZA.

PRAWO WYBIERALNOŚCI.
§  45.
Do rady Izby mogą być wybrane osoby bez różnicy płci, które przy braku przeszkód, przewidzianych w § 46, czynią zadość następującym warunkom:
a)
ukończyły lat 30,
b)
są właścicielami, dzierżawcami (użytkownikami) lub kierownikami położonych w okręgu Izby gospodarstw rolnych,

bądź też

pracują w okręgu Izby w dziedzinie rolnictwa i posiadają wykształcenie wyższe lub wykształcenie rolnicze conajmniej średnie.

Radcowie z wyboru społecznych organizacyj rolniczych winni nadto być członkami organizacyj dokonywujących wyboru.

Przez gospodarstwo rolne należy rozumieć warsztaty wytwórczości rolnej, będące dla ich właścicieli, dzierżawców (użytkowników) lub kierowników przedmiotem ich pracy zawodowej.

§  46.
Radcami Izby nie mogą być:
a)
osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego;
b)
osoby pozbawione całkowicie lub częściowo własnowolności, tudzież upadli dłużnicy w czasie trwania stanu bezwłasnowolności lub upadłości;
c)
osoby skazane prawomocnym wyrokiem sądowym za czyny, pociągające za sobą utratę prawa wybierania do Sejmu, tudzież skazane na kary, z któremi łączy się utrata tego prawa, w czasie trwania utraty prawa wybierania do Sejmu;
d)
czynni pracownicy Izby,

WYBORY RADCÓW Z OKRĘGÓW WYBORCZYCH.

§  47.
Prawo wybierania radców z okręgów wyborczych posiadają osoby, które czynią zadość następującym warunkom:
a)
są członkami organów uchwalających powiatowych związków komunalnych lub gmin miejskich miast wydzielonych z powiatowych związków komunalnych, objętych danym okręgiem wyborczym (sejmików lub rad powiatowych, rad miejskich),
b)
są właścicielami, dzierżawcami (użytkownikami) lub kierownikami położonych w okręgu Izby gospodarstw rolnych,

bądź też

pracują w okręgu Izby w dziedzinie rolnictwa i posiadają wykształcenie wyższe lub wykształcenie rolnicze conajmniej średnie,

Przez gospodarstwa rolne należy rozumieć warsztaty wytwórczości rolnej, będące dla ich właścicieli, dzierżawców (użytkowników) lub kierowników przedmiotem ich pracy zawodowej.

§  48.
Dla przeprowadzenia wyboru radców z okręgów wyborczych okrąg Izby dzieli się na 12 okręgów wyborczych.

Okręgi wyborcze oraz ilość radców z poszczególnych okręgów są następujące:

Okrąg wyborczyObszary powiatowych związków komunanlych, objątych okręgiem wyborczymIlość radców
Iwarszawski1
IIradzymiński, mińsko-mazowiecki
IIIgrójecki, błoński1
IVrawski, skierniewicki1
Vłowicki, kutnowski 1
VIsochaczewski, gostyniński1
VIIwłocławski, nieszawski 1
VIIIlipnowski, rypiński1
IXpłocki, płoński1
Xsierpecki, mławski1
XIciechanowski, przasnyski1
XIIpułtuski, makowski1
§  49.
Wybory radców z okręgów wyborczych zarządza Wojewoda Warszawski,

Zarządzenie o wyborach radców z okręgów wyborczych będzie zawierało: podział okręgu Izby na okręgi wyborcze, ilość radców, wybieranych z każdego okręgu, wymienienie starostów, przeprowadzających wybory w poszczególnych okręgach wyborczych, miejsca, w których odbędą się zgromadzenia wyborcze, oraz dni dokonania poszczególnych czynności wyborczych stosownie do postanowień niniejszego statutu.

Zarządzenie to będzie ogłoszone w Dzienniku Wojewódzkim oraz podane do publicznej wiadomości przez obwieszczenia w biurach wszystkich objętych okręgiem Izby wydziałów powiatowych i magistratów miast, wydzielonych z powiatowych związków komunalnych.

Koszty przeprowadzenia wyborów w zgromadzeniach wyborczych obciążają Izbę.

§  50.
Niezwłocznie po zarządzeniu przez Wojewodę wyborów radców z okręgów wyborczych starostowie przeprowadzający wybory sporządzą spisy osób uprawnionych do głosowania w poszczególnych okręgach wyborczych. Spisy te będą zawierały: 1) nazwisko i imię wyborcy, 2) wymienienie sejmiku powiatowego lub rady miejskiej miasta, włączonego do danego okręgu wyborczego, których członkiem jest wyborca, 3) wymienienie powiatu i gminy właściwych dla. gospodarstwa rolnego, którego właścicielem, dzierżawcą (użytkownikiem) lub kierownikiem jest wyborca, ewentualnie zaś i wsi, w których gospodarstwo to się znajduje, bądź też nazwy tego gospodarstwa.

Dla osób uprawnionych do wybierania z tytułu ich pracy w dziedzinie rolnictwa zamiast danych wskazanych w poprzednim ustępie pkt. 3 należy wymienić: 3) wykształcenie wyborcy, a nadto 4) rodzaj pracy wyborcy w dziedzinie rolnictwa w okręgu Izby,

Osoby zamieszczone w spisie wyborców zostają o tem zawiadomione przez starostę, przeprowadzającego wybory w danym okręgu wyborczym.

Ułożenie spisu wyborców oraz zawiadomienie wyborców o umieszczeniu ich w spisie winno nastąpić nie później, niż przed upływem trzech dni od dnia zarządzenia wyborów.

§  51.
Spis wyborców niezwłocznie po sporządzeniu go starosta przeprowadzający wybory w danym okręgu wyborczym przesyła do wydziałów powiatowych oraz magistratów miast, wydzielonych z powiatowych związków komunalnych, objętych danym okręgiem wyborczym.

Spis ten, począwszy od czwartego dnia od dnia zarządzenia wyborów, winien być w biurach tych wydziałów i magistratów udostępniony do publicznego przejrzenia na przeciąg dni trzech.

§  52.
Każdy członek organu uchwalającego powiatowego związku komunalnego lub gminy miejskiej miasta, wydzielonego z powiatowego związku komunalnego, włączonego do danego okręgu wyborczego, może w czasie przeznaczonym dla przejrzenia spisu wyborców wnieść do starosty przeprowadzającego wybory w danym okręgu wyborczym należycie udowodnioną reklamację przeciw pominięciu go w spisie wyborców, a także popartą dowodami reklamację przeciw pominięciu lub zamieszczeniu w spisie wyborców jakiejkolwiek osoby.

O wniesieniu reklamacji przeciw pominięciu lub zamieszczeniu w spisie wyborców jakiejkolwiek osoby starosta, przeprowadzający wybory, obowiązany jest zawiadomić tę osobę przed upływem trzech dni od dnia wniesienia reklamacji z zaznaczeniem, że w ciągu trzech dni od daty doręczenia tego zawiadomienia osobie tej służy prawo złożenia dowodów, uzasadniających zamieszczenie jej w spisie wyborców.

§  53.
Reklamację przeciw pominięciu w spisie wyborców osoby zgłaszającej tę reklamację starosta, przeprowadzający wybory, rozpatruje niezwłocznie po jej otrzymaniu i w razie uwzględnienia reklamacji uzupełnia odpowiednio spis wyborców.

Reklamacje przeciw pominięciu lub zamieszczeniu w spisie wyborców jakiejkolwiek osoby starosta, przeprowadzający wybory, rozstrzyga niezwłocznie po nadesłaniu przez tę osobę dowodów, uzasadniających zamieszczenie jej w spisie wyborców, lub po upływie terminu przewidzianego w statucie Izby do złożenia tych dowodów. O treści wydanej decyzji starosta, przeprowadzający wybory, powiadamia osoby zainteresowane.

O odbytym przeglądzie spisu wyborców starosta, przeprowadzający wybory, sporządza protokół, który winien zawierać treść wniesionych reklamacyj oraz treść wydanych przez niego decyzyj.

§  54.
Nieuwzględnione reklamacje przeciw pominięciu kogokolwiek w spisie wyborców, jak również wszystkie reklamacje przeciw zamieszczeniu w spisie wyborców jakiejkolwiek osoby wraz z treścią wydanych decyzyj, z wszystkiemi posiadanemi w sprawach tych reklamacyj dowodami oraz protokółem o odbytym przeglądzie spisu wyborców starosta, przeprowadzający wybory, przesyła Wojewodzie Warszawskiemu nie później, niż przed upływem szesnastego dnia od dnia zarządzenia wyborów.
§  55.
Wojewoda Warszawski rozstrzyga reklamacje ostatecznie i zawiadamia właściwych starostów przeprowadzających wybory o swych decyzjach nie później, niż przed upływem dwudziestego dnia od dnia zarządzenia wyborów.

Starostowie przeprowadzający wybory niezwłocznie po otrzymaniu decyzyj Wojewody ustalają - stosownie do treści tych decyzyj - spisy wyborców, a treść decyzji Wojewody podają do wiadomości osób zainteresowanych.

§  56.
Osoby zamieszczone w ustalonym spisie wyborców tworzą zgromadzenie wyborcze danego okręgu wyborczego.

Zgromadzenia wyborcze winny się zebrać dla dokonania wyborców radców najpóźniej w dniu sześćdziesiątym od dnia zarządzenia wyborów.

O dniu, godzinie i miejscu wyborów starosta przeprowadzający wybory zawiadamia wszystkich wyborców nie później, niż na pięć dni przed terminem zgromadzenia wyborczego.

§  57.
Na zgromadzeniu wyborczem przewodniczy starosta przeprowadzający wybory w danym okręgu wyborczym.

Do ważności wyborów potrzebna jest obecność conajmniej połowy ilości osób uprawnionych do głosowania.

Przewodniczący zgromadzania wyborczego otwiera zgromadzenie i po stwierdzeniu prawomocności zgromadzenia wyborczego informuje obecnych o treści przepisów, dotyczących wyborów radców, powołuje z grona obecnych dwóch asesorów do pomocy w przeprowadzeniu głosowania i obliczeniu głosów oraz wzywa wyborców do zgłaszania kandydatów na radców.

§  58.
Do zgłaszania kandydatów uprawniony jest każdy członek zgromadzenia wyborczego.

Zgłoszenie kandydatury osoby biorącej udział w zgromadzeniu wyborczem wymaga wyrażenia przez nią zgody.

Przy zgłoszeniu kandydatury osoby nienależącej do zgromadzenia wyborczego, bądź też nieobecnej na zgromadzeniu należy złożyć przewodniczącemu pisemną zgodę kandydata na zgłoszenie jego kandydatury,

Przy zgłoszeniu kandydatury osoby nienależącej do zgromadzenia wyborczego zgłaszający kandydaturę winien nadto w razie potrzeby udowodnić posiadanie przez zgłoszonego kandydata prawa wybieralności.

Głosować można tylko na kandydatów, zgłoszonych przed rozpoczęciem głosowania.

§  59.
Jeżeli zgłoszono tylko jednego kandydata, głosowanie nie odbywa się, a za wybranego uważa się zgłoszonego kandydata.
§  60.
Głosowanie jest tajne i odbywa się w ten sposób, że wyborca wywołany przez przewodniczącego wkłada do otrzymanej od przewodniczącego koperty kartę z nazwiskiem, a w razie potrzeby i imieniem jednego tylko z kandydatów i oddaje tę kopertę do rąk przewodniczącego, który wrzuca ją do urny wyborczej.

Wyborcy przybywający w toku głosowania już po wywołaniu ich nazwisk ale jeszcze przed zamknięciem głosowania mogą oddać głos po wszystkich innych głosujących.

§  61.
Nieważne są:
a)
karty do głosowania niewypełnione lub wypełnione w sposób uniemożliwiający ustalenie osoby kandydata,
b)
karty do głosowania z nazwiskami osób, których kandydatury nie zostały ważnie zgłoszone przed głosowaniem.

Karta do głosowania, zawierająca nazwiska dwóch lub więcej kandydatów, policzona będzie za głos na rzecz kandydata, umieszczonego w niej na pierwszem miejscu.

O nieważności kart do głosowania decyduje, przewodniczący.

§  62.
Po skończonem głosowaniu przewodniczący przystępuje wraz z asesorami do obliczenia głosów i ustalenia wyniku wyborów, który niezwłocznie podaje do wiadomości zgromadzenia wyborczego.
§  63.
Za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał największą ilość ważnie oddanych głosów.

W razie równości głosów o wyborze rozstrzyga los, wyciągnięty przez przewodniczącego.

§  64.
Z przebiegu wyboru radcy przez zgromadzenie wyborcze sporządza się protokół, który powinien zawierać:
a)
nazwiska i imiona wyborców obecnych na zgromadzeniu wyborczem,
b)
ogólną ilość oddanych głosów, ilość głosów uznanych za ważne oraz ilość głosów unieważnionych,
c)
ilość głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów,
d)
nazwisko i imię osoby wybranej na radcę.

Protokół podpisuje przewodniczący zgromadzenia wyborczego i asesorowie.

Protokół zgromadzenia wyborczego wraz z dołączonemi do niego kopertami i kartami do głosowania przewodniczący zgromadzenia wyborczego przesyła Wojewodzie Warszawskiemu.

§  65.
Niezwłocznie po otrzymaniu protokółów zgromadzeń wyborczych ze wszystkich okręgów wyborczych Wojewoda Warszawski przesyła je Izbie, powiadamiając ją o wyniku wyborów.

Jednocześnie Wojewoda zawiadamia pisemnie o dokonanym wyborze osoby wybrane na radców z okręgów wyborczych oraz ogłasza wynik wyborów w Dzienniku Wojewódzkim.

§  66.
Radcowie z okręgów wyborczych wybierani są na 6 lat.

Co trzy lata ustępuje 6 radców.

Ustępujący radcowie sprawują swe czynności do czasu wyboru ich następców; mogą oni być ponownie wybrani.

W razie śmierci lub ustąpienia radcy z powodu zrzeczenia się lub utraty radcostwa conajmniej na rok przed końcem okresu, na który został wybrany, Wojewoda Warszawski zarządzi przeprowadzenie we właściwym okręgu wyborczym wyborów nowego radcy na czas pozostały do końca wymienionego okresu.

§  67.
Po pierwszem trzechleciu ustępują radcowie z okręgów wyborczych: VII, VIII, IX, X, XI i XII, po następnem - radcowie z okręgów wyborczych: I, II, III, IV, V i VI.

Kolejność ta będzie zachowana przy następnych terminach ustępowania radców z okręgów wyborczych.

WYBORY RADCÓW PRZEZ SPOŁECZNE ORGANIZACJE ROLNICZE.

§  68.
Niezwłocznie po ustaleniu wyniku wyborów z okręgów wyborczych winny się odbyć wybory radców przez społeczne organizacje rolnicze.

Wyboru tych radców dokonywują każda oddzielnie te społeczne organizacje rolnicze, działające w okręgu Izby, które Minister Rolnictwa i Reform Rolnych każdorazowo do tego powoła.

Ilość radców, jaka ma być wybrana przez każdą organizację, określona będzie przez Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych.

§  69.
Wybory radców przez społeczne organizacje rolnicze będą dokonane w sposób przewidziany w statucie lub innych odpowiednich przepisach danej organizacji dla wyboru jej głównego organu wykonawczego (zarządu), w obecności delegowanego przez Wojewodę Warszawskiego jego przedstawiciela.

O wyniku wyborów - niezwłocznie po ich przeprowadzeniu - organizacja dokonywująca wyboru powiadamia Wojewodę Warszawskiego i Izbę, przesyłając Wojewodzie protokół posiedzenia wyborczego wraz z wszystkiemi dowodami wyborczemi, Izbie zaś odpis protokółu posiedzenia wyborczego.

§  70.
Radcowie z wyboru społecznych organizacyj rolniczych wybierani są na 6 lat, z wyjątkiem pierwszych wyborów oraz wyborów do nowej rady Izby w przypadku jej rozwiązania, w których 6 radców z wyboru społecznych organizacyj rolniczych, określonych przez Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych, będzie wybranych na 3 lata.

Co trzy lata ustępuje 6 radców; mogą oni być ponownie wybrani.

W razie śmierci lub ustąpienia radcy z powodu zrzeczenia się albo utraty radcostwa conajmniej na rok przed końcem okresu, na który został wybrany, właściwa organizacja rolnicza przeprowadzi wybory nowego radcy na czas pozostały do końca wymienionego okresu.

§  71.
Pierwszą ustępującą grupę radców z wyboru społecznych organizacyj rolniczych stanowić będą radcowie, którzy zostaną wybrani na trzy lata.

UNIEWAŻNIENIE WYBORÓW.

§  72.
Wybory radców z okręgów wyborczych, jak i radców, wybranych przez społeczne organizacje rolnicze, mogą być nie później, niż w miesiąc po przeprowadzeniu każdych z tych wyborów, unieważnione w całości lub w odniesieniu do poszczególnych osób w przypadkach, gdy przy przeprowadzeniu tych wyborów zostaną pogwałcone obowiązujące przepisy ustawowe o izbach rolniczych lub postanowienia niniejszego statutu bądź też obowiązujące w danej organizacji rolniczej przepisy o sposobie przeprowadzania wyboru głównego organu wykonawczego.

Każdy członek zgromadzenia wyborczego - odnośnie wyborów w okręgach wyborczych-oraz każdy członek społecznej organizacji rolniczej, dokonywującej wyborów, uprawniony do uczestniczenia w wyborach - odnośnie wyborów przez społeczne organizacje rolnicze - może w ciągli czternastu dni od dnia dokonania wyborów wnieść do Wojewody Warszawskiego zarzuty przeciw ważności wyborów.

§  73.
O unieważnieniu wyborów postanawia Wojewoda Warszawski bądź z własnej inicjatywy, bądź w wyniku rozpoznania zarzutów przeciw ważności wyborów.

Decyzja Wojewody jest ostateczna.

§  74.
W razie unieważnienia wyborów nowe wybory winny odbyć się przed upływem sześciu tygodni od dnia powzięcia decyzji o unieważnieniu.
1 Załącznik zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 5 maja 1933 r. o zmianie statutu Warszawskiej Izby Rolniczej (M.P.33.112.146) z dniem 16 maja 1933 r.