Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.32.258

| Akt utracił moc
Wersja od: 5 maja 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 3 kwietnia 1822 r.
w sprawie utworzenia Urzędu Marynaryki Handlowej w W. M. Gdańsku.

Na podstawie art. 15 i 18 dekretu z dnia 3 stycznia 1918 r. o tymczasowej organizacji władz naczelnych (Dz. P. K. P. № 1, poz. 1), art. 8 konwencji Polsko - Gdańskiej z dnia 9 listopada 1920 r. (Dz. U. R. P. z 1922 r. № 13, poz. 117) oraz art. 173 umowy między Polską a Wolnem Miastem Gdańskiem z dnia 24 października 1921 r. (Dz. U. R. P. 1922 r. № 16, poz. 139) zarządza się co następuje:
§  1. Dla wykonania wszelkich czynności w sprawach dotyczących marynarki handlowej, przewidzianych w art. 8 konwencji Polsko - Gdańskiej z dnia 9 listopada 1920 r. i art. 173 umowy Polsko-Gdańskiej z dnia 24 października 1921 r. utworzony zostaje w Wolnem Mieście Gdańsku Polski Urząd Marynarki Handlowej.
§  2. Urząd Marynarki Handlowej wchodzi w skład Komisarjatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku, jako organ Ministerstwa Przemysłu i Handlu, fachowo i budżetowo od niego zależny.
§  3. Do zakresu działania Urzędu Marynarki Handlowej w Wolnem Mieście Gdańsku należy wykonywanie praw Państwa Polskiego w stosunku do rejestracji statków noszących banderę gdańską, tudzież rejestracja i nadzór nad sprawnością morską polskich statków handlowych oraz najmem załóg, a w szczególności;
a) rejestracja statków polskich handlowych morskich,
b) pomierzanie statków,
c) inspekcja techniczna statków i ich urządzeń mechanicznych.
d) inspekcja kotłów statkowych,
e) kontrola dyplomów personelu okrętowego,
f) kontrola dzienników statkowych,
g) wydawanie książek żeglarskich,
h) ewidencja statków, załóg i ruchu, jak osobowego tak i towarowego,
i) nadzór i pośrednictwo przy najmie załogi, zatwierdzanie umów między pracodawcą i załogami statków, oraz zwolnienie załogi ze służby,
j) rozstrzyganie sporów między załogą a pracodawcą,
k) kontrola nad rejestrem gdańskich statków handlowych,
l) utrzymanie łączności z Radą Portową w Gdańsku,
ł) badanie nieszczęśliwych wypadków, jakie napotykają statki polskie na morzu i w porcie,
m) współdziałanie w sprawach związanych za stacją meteorologiczną i radiotelegraficzną morską,
n) wszelkie inne sprawy w dziedzinie marynarki handlowej polecane przez Ministra Przemysłu i Handlu.

W powyższym zakresie przechodzą na Urząd Marynarki Handlowej odpowiednie uprawnienia dawniejszych urzędów i instytucji pruskich i niemieckich.

§  4. Wydział rejestracyjny Urzędu Marynarki Handlowej w Gdańsku wykonywa rejestracją polskich statków handlowych morskich i kontrolę nad rejestracją statków W. M. Gdańska, tudzież załatwia sprawy awaryjne i wypadków morskich. Kierownikiem wydziału rejestracyjnego jest sędzia rejestracyjny sądu powiatowego w Wejherowie podległy władzom sądowym b. dzielnicy pruskiej w porządku instancyjnym.
§  5. Wykonanie niniejszego rozporządzenia poleca się Ministrowi Przemysłu i Handlu.
§  6. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.