Art. 12. - Utworzenie państwowego przedsiębiorstwa "Polski Monopol Tytoniowy".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.26.240

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1934 r.
Art.  12.

Przy wprowadzaniu w życie nowych przepisów o stosunku służbowym pracowników przedsiębiorstwa "Polski Monopol Tytoniowy", wydanych w myśl postanowień art. 11 niniejszej ustawy, Minister Skarbu upoważniony będzie do rozwiązywania dotychczasowego stosunku służbowego z tymi funkcjonariuszami dotychczasowego zarządu Państwowego Monopolu Tytoniowego, których stosunek służbowy opiera się na przepisach o stosunku służbowym funkcjonarjuszów państwowych.

Funkcjonariusze ci, o ile nie zostaną powołani do służby w przedsiębiorstwie "Polski Monopol Tytoniowy" na zasadach wydanego przez Ministra Skarbu rozporządzenia lub też powołani do służby w innych działach administracji państwowej, będą zwolnieni ze służby, przyczem zwolnienie funkcjonarjuszów, mianowanych na stałe, może nastąpić dopiero po przeniesieniu ich przez Ministra Skarbu w stan nieczynny i w drodze zastosowania do nich następnie odpowiednich przepisów o stosunku służbowym funkcjonarjuszów państwowych.