Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.77.531

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 września 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA WYZNAŃ RELIGIJNYCH I OŚWIECENIA PUBLICZNEGO
z dnia 31 sierpnia 1921 r.
o utworzeniu okręgu szkolnego łódzkiego.

Na podstawie art. 2 i 10 ustawy z dn. 4 czerwca 1920 r. o tymczasowym ustroju władz szkolnych (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 50, poz. 304) zarządzam co następuje:
§  1. Tworzy się okrąg szkolny łódzki w granicach województwa łódzkiego z siedzibą kuratora w Łodzi.
§  2. Organizację kuratorjum określi osobny regulamin.
§  3. Zakres działania kuratora określa art. 4 cytowanej we wstępie ustawy.
§  4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.