Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.81.545

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 sierpnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY OBRONY PAŃSTWA
z dnia 18 sierpnia 1920 r.
o utworzeniu Nadzwyczajnego Sądu Wojskowego dla spraw o przestępstwa oficerów i urzędników wojskowych, wynikające ze stosunku służbowego.

Art.  1.

Celem rozpoznawania spraw szczególnej wagi o przestępstwa oficerów i urzędników wojskowych, wynikające ze stosunku służbowego nie przekazanych Trybunałowi Obrony Państwa, powołuje się na czas wojny Nadzwyczajny Sąd Wojskowy z siedzibą w m. st. Warszawie.

Art.  2.

Skład Nadzwyczajnego Sądu Wojskowego stanowią:

a) przewodniczący-generał korpusu sądowego;
b) zastępca przewodniczącego-pułkownik lub podpułkownik korpusu sądowego;
c) 6 członków, z których dwóch oficerów korpusu sądowego w stopniu pułkownika lub podpułkownika oraz czterech sztabowych oficerów broni.

Przewodniczącego, jego zastępcy oraz członków Nadzwyczajnego Sądu Wojskowego na wniosek Ministra Spraw Wojskowych mianuje Naczelnik Państwa.

Art.  3.

Właściwość terytorjalna Nadzwyczajnego Sądu Wojskowego rozciąga się na cały obszar Rzeczypospolitej oraz na obszar działań wojennych poza granicami Rzeczypospolitej.

Właściwym dowódcą dla spraw ulegających rozpoznaniu przez Nadzwyczajny Sąd Wojskowy jest Minister Spraw Wojskowych. Czynności prokuratorskie przed Nadzwyczajnym Sądem Wojskowym sprawuje oficer korpusu sądowego, mianowany w tym celu w myśl art. 102 i 103 rozporządzenia z dnia" 10 maja 1920 r. (Dz. Ust. Rz. P. № 59, poz. 368).

Art.  4.

O przekazaniu sprawy Nadzwyczajnemu Sądowi Wojskowemu lub też o skierowaniu jej do innego właściwego zresztą stałego sądu wojskowego decyduje Minister Spraw Wojskowych.

Postępowanie wstępne w sprawach przekazanych Nadzwyczajnemu Sądowi Wojskowemu prowadzi właściwy prokurator, sąd wojskowy okręgu generalnego lub wojskowy sąd polowy.

Akta ukończonego postępowania karnego przekazuje się prokuratorowi przy Nadzwyczajnym Sądzie Wojskowym.

Art.  5.

Posiedzenia Nadzwyczajnego Sądu Wojskowego odbywają się w stałej jego siedzibie (art. 1), a w miarę potrzeby również w innych miejscowościach.

Art.  6.

Komplet orzekający Nadzwyczajnego Sądu Wojskowego składa się, bez względu na stopień wojskowy oskarżonego, a przewodniczącego lub jego zastępcy oraz z czterech członków Nadzwyczajnego Sądu Wojskowego, z których jeden musi być oficerem korpusu sądowego.

Art.  7.

Postępowanie przed Nadzwyczajnym Sądem Wojskowym odbywa się według przepisów o postępowaniu w sądach wojskowych okręgów generalnych, w wypadkach zaś, w których właściwy jest sąd polowy, według przepisów postępowania polowego.

W razie jednomyślności orzeczenia Nadzwyczajnego Sądu Wojskowego w przedmiocie winy podsądnego wyroki tego sądu stają się prawomocne niezwłocznie po ogłoszeniu.

Art.  8.

Wykonanie niniejszego rozporządzenia poleca się Ministrowi Spraw Wojskowych.

Art.  9.

Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą niezwłocznie po ogłoszeniu go w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.