Utworzenie jednostki badawczo-rozwojowej - Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji. - Dz.U.2010.181.1227 - OpenLEX

Utworzenie jednostki badawczo-rozwojowej - Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.181.1227

Akt utracił moc
Wersja od: 30 września 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 30 września 2010 r.
w sprawie utworzenia jednostki badawczo-rozwojowej - Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 159, poz. 993 oraz z 2009 r. Nr 168, poz. 1323) zarządza się, co następuje:
1.
Tworzy się jednostkę badawczo-rozwojową pod nazwą Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, zwaną dalej "CLKP".
2.
CLKP wchodzi w skład Policji.
3.
Siedzibą CLKP jest miasto stołeczne Warszawa.
4.
Nadzór nad CLKP sprawuje minister właściwy do spraw wewnętrznych za pośrednictwem Komendanta Głównego Policji.
Przedmiotem działania CLKP są badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie technik i technologii kryminalistycznych, przydatne w procesie zapobiegania przestępczości, jej wykrywania i zwalczania, a także prace eksperckie i analityczne oraz przedsięwzięcia szkoleniowe w tym zakresie, prowadzone na zasadach ustalonych przez Komendanta Głównego Policji.
1.
Do zakresu działania CLKP należy w szczególności:
1)
prowadzenie prac badawczych i rozwój technologii służących do zapobiegania przestępstwom oraz wykrywania przestępstw i ich sprawców, w tym opracowywanie opinii i ekspertyz na potrzeby postępowań prowadzonych przez jednostki organizacyjne Policji;
2)
utrzymanie, prowadzenie i rozwój wykrywczych baz danych oraz kartotek i zbiorów, utworzonych na podstawie odrębnych przepisów, w tym baz danych zawierających informacje o liniach papilarnych osób, śladach linii papilarnych nieznanych sprawców przestępstw oraz o wynikach analizy kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA);
3)
wdrażanie i upowszechnianie wyników badań naukowych i prac rozwojowych;
4)
wykonywanie zadań jednostki uprawnionej do zatwierdzania specyfikacji technicznej oraz do potwierdzania pozbawienia cech użytkowych broni palnej wszelkiego rodzaju, o której mowa w art. 6a ust. 1 i 4 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm. 2 );
5)
nadzór merytoryczny nad funkcjonowaniem laboratoriów kryminalistycznych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji w zakresie doskonalenia zawodowego i potwierdzania kompetencji personelu badawczego oraz określania standardów badawczych stosowanych w tych laboratoriach.
2.
W zakresie działalności, o której mowa w ust. 1, CLKP współpracuje w szczególności z:
1)
jednostkami organizacyjnymi Policji oraz pozostałymi jednostkami organizacyjnymi podległymi ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych;
2)
innymi krajowymi i zagranicznymi jednostkami badawczo-rozwojowymi, szkołami wyższymi i placówkami naukowymi, przedsiębiorcami oraz organizacjami i stowarzyszeniami;
3)
podmiotami policyjnymi innych krajów oraz ich organizacjami.
Do pełnienia funkcji dyrektora CLKP, do czasu powołania dyrektora, wyznacza się dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Głównej Policji.
Organami właściwymi do wyposażenia CLKP w środki niezbędne do rozpoczęcia działalności, o której mowa w § 3 ust. 1, są:
1)
minister właściwy do spraw wewnętrznych - w zakresie środków finansowych;
2)
Komendant Główny Policji, który przekaże na podstawie odrębnych przepisów mienie pozostające w jego zarządzie w postaci nieruchomości i składników mienia ruchomego, wartości niematerialnych i prawnych oraz zapewni niezbędną, odpowiadającą przedmiotowi i zakresowi działania CLKP liczbę pracowników o odpowiednich kwalifikacjach, aparaturę badawczą, laboratoryjną, potencjał informacyjny, sprzęt techniczny i inne warunki materialno-techniczne konieczne do prowadzenia działalności określonej w rozporządzeniu.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 195, poz. 1199, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857 i Nr 164, poz. 1108.