Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.13.119

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 marca 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 15 lutego 1922 r.
o utworzeniu gminy lisuńskiej.

Na mocy art. 3 rozporządzenia Komisarza Generalnego ziem wschodnich o samorządzie gminnym z dnia 26 września 1919 (Dz. U. Z. C. Z. W. № 21, poz. 215) zarządza, się co następuje:
§  1. Z wchodzących w skład Rzeczypospolitej Polskiej części gmin teladowickiej i pociejkowskiej b. powiatu słuckiego tworzy się w obrębie powiatu nieświeskiego jedną gminę lisuńską z siedzibą władz gminnych w Lisunach.
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.