Utworzenie Funduszu Postępu Technicznego w resorcie oświaty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1962.45.217

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1962 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 4 sierpnia 1962 r.
w sprawie utworzenia Funduszu Postępu Technicznego w resorcie oświaty.

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 1958 r. w sprawie utworzenia Funduszu Postępu Technicznego oraz jego przeznaczenia (Dz. U. z 1958 r. Nr 61, poz. 302 i z 1960 r. Nr 19, poz. 114) zarządza się, co następuje:
1.
Rozciąga się moc obowiązującą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 1958 r. w sprawie utworzenia Funduszu Postępu Technicznego oraz jego przeznaczenia (Dz. U. z 1958 r. Nr 61, poz. 302 i z 1960 r. Nr 19, poz. 114) na przedsiębiorstwa podległe Ministrowi Oświaty.
2.
Minister Oświaty ustali wykaz przedsiębiorstw, o których mowa w ust. 1.
1.
Fundusz Postępu Technicznego tworzy się z narzutów obciążających koszty przedsiębiorstw, o których mowa w § 1 ust. 2.
2.
Wysokość narzutów ustala Minister Oświaty w sposób określony w § 3 oraz w § 11 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 1958 r. w sprawie utworzenia Funduszu Postępu Technicznego oraz jego przeznaczenia.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Oświaty.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1962 r.