§ 3. - Utworzenie funduszu miejskiego w miastach nie stanowiących powiatów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1966.54.322

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1966 r.
§  3.
1.
Środki funduszu miejskiego przeznacza się:
1)
na budowę, remont, wyposażenie i konserwację:
a)
urządzeń komunalnych, socjalnych i kulturalnych,
b)
obiektów i urządzeń związanych z rozwojem kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku,
2)
na pomoc w realizacji czynów społecznych, podejmowanych przez miejscową ludność,
3)
na remont i wyposażenie:
a)
państwowych zakładów usługowych,
b)
państwowych drobnych zakładów produkcyjnych wykorzystujących głównie miejscowe surowce.
2.
W uzasadnionych wypadkach środki funduszu miejskiego mogą być wykorzystane również na budowę obiektów wymienionych w ust. 1 pkt 3.
3.
Ze środków funduszu miejskiego mogą być przekazywane na rzecz jednostek gospodarki uspołecznionej udziały w kosztach realizacji wspólnych inwestycji o charakterze socjalnym, kulturalnym i komunalnym.
4.
Wpływy, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 4, mogą być przeznaczone wyłącznie na inwestycje socjalne lub komunalne, związane bezpośrednio z interesem załogi przedsiębiorstwa państwowego lub organizacji spółdzielczej przyznających dotacje.