Art. 5. - Ustawa budżetowa na rok 2022. - Dz.U.2022.270 - OpenLEX

Art. 5. - Ustawa budżetowa na rok 2022.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.270

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Art.  5. 
1. 
Przyrost zadłużenia na dzień 31 grudnia 2022 r. z tytułu zaciągniętych i spłaconych kredytów lub pożyczek oraz emisji i spłaty skarbowych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 140 000 000 tys. zł, przy czym przez spłatę:
1)
kredytów lub pożyczek należy rozumieć terminowe i przedterminowe spłaty kapitału;
2)
papierów wartościowych należy rozumieć w szczególności ich wykup, przedterminowy wykup, wcześniejszy wykup, odkup oraz zamianę.
2. 
Limit określony w ust. 1 nie ma zastosowania do emisji skarbowych papierów wartościowych przeznaczonych na przedterminową spłatę, wykup lub zamianę innych niż skarbowe papiery wartościowe zobowiązań Skarbu Państwa, a także na wykonanie zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z ustaw, orzeczeń sądów lub innych tytułów.
3. 
Wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na cele, o których mowa w ust. 2, nie może przekroczyć kwoty 35 000 000 tys. zł.