Art. 34. - Ustawa budżetowa na rok 2022. - Dz.U.2022.270 - OpenLEX

Art. 34. - Ustawa budżetowa na rok 2022.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.270

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Art.  34. 

Ustala się łączną kwotę, do wysokości której organy administracji rządowej mogą zaciągać zobowiązania finansowe z tytułu umów o partnerstwie publiczno-prywatnym - w wysokości 1 200 000 tys. zł.