Dziennik Ustaw

Dz.U.1919.96.513

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 grudnia 1919 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
w przedmiocie ustanowienia stosunku marek polskich do koron.

Na podstawie art. 4 Ustawy Polskiej Krajowej Kasy Pożyczkowej z dnia 7-go grudnia 1918 r. (Dz. Pr. Nr. 19 z dnia 14 grudnia 1918 r. poz. 56) ustanawia się co następuje:
Art.  1.

Dla wpłat oraz wypłat rządowych (na okres czasu, poczynając od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia aż do nowego w tej sprawie rozporządzenia) ustala się dla tych obszarów Państwa Polskiego, w których korona pozostaje prawnym środkiem płatniczym, stosunek marki polskiej do korony jako 100 kor. = 70 mk. pol.

Art.  2.

Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wszelkie wypłaty, dokonywane przez organa rządowe, mogą być uskutecznione jak w koronach tak również i w markach polskich, według kursu ustalonego w art. 1.

Art.  3.

Wszelkie wpłaty do kas rządowych mogą również być uskutecznione jak w koronach tak i w markach polskich, według kursu ustalonego w art. 1, o ile poprzednio nie został ustalony inny kurs przerachowania.

Art.  4.

Rozporządzenie niniejsze otrzymuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.